Όροι συμμετοχής «LAY'S» & «Gazzetta.gr» διαγωνισμού

Newsroom
Όροι συμμετοχής «LAY'S» & «Gazzetta.gr» διαγωνισμού
Ακολουθούν οι όροι του Διαγωνισμού στο Instagram και στο TikTok του Gazzetta.

Α. Αντικείμενο Διαγωνισμού:

1. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «LIQUID MEDIA SA» που εδρεύει στον Δήμο Αγίας Παρασκευής, της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, και έχει στην ιδιοκτησία του του gazzetta.gr (στο εξής Gazzetta.gr) διοργανώνει για λογαριασμό της PEPSICO HELLAS Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία, που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής [22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας ΤΚ 14565], με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 297701000), εφεξής η «PepsiCo», που εμπορεύεται τα LAYS, προωθητική ενέργεια (στο εξής ο «Διαγωνιςµός») µε τίτλο «ChipShotChallenge – NoLaysNoGame» που θα διεξάγεται στους λογαριασμούς που διαθέτει το gazzetta.gr στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης «Instagram» και «TikTok», µε έπαθλο

2. Το Gazzetta.gr διατηρεί επίσημους λογαριασμούς στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης «Instagram» https://www.instagram.com/gazzetta.gr/?hl=en και «TikTok» https://www.tiktok.com/@gazzetta.gr?lang=el-GR

3. Ο Διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί στους ανωτέρω αναφερόμενους Διαδικτυακoύς Τόπους του Gazzetta.gr.

4. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις (εφεξής οι «Όροι»). Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος, καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Οι παρόντες Όροι θα είναι καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι σε ηλεκτρονική μορφή, στην επίσημη ιστοσελίδα του Gazzetta.gr

Β. Δικαίωμα Συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσα φυσικά πρόσωπα είναι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδος.

2. Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται: (α) στελέχη και υπάλληλοι/εργαζόμενοι του Gazzetta.gr και της PepsiCo, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτών εταιρειών, (β) οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, μέχρι και το δεύτερο βαθμό, (γ) πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα στη διοργάνωση και διεξαγωγή του Διαγωνισμού και (δ) τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή κάθε συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό είναι να έχει εγγραφεί ως μέλος και να διατηρεί νόμιμα ενεργό προσωπικό λογαριασμό στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης «Instagram» και TikTok (εφεξής «Ιστοσελίδες»), έχοντας ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες εγγραφής του στις Ιστοσελίδες και δηλώνοντας τα πραγματικά του στοιχεία, να τηρεί όλους τους όρους χρήσης των Ιστοσελίδων και της νομοθεσίας και η λειτουργία του λογαριασμού του να μην έχει ανασταλεί για οποιονδήποτε λόγο.

4. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στον Διαγωνισμό κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

5. To Gazzetta.gr δύναται να ακυρώσει οιαδήποτε συμμετοχή και να αποκλείσει οιονδήποτε συμμετέχοντα, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμη και κατά την παράδοση των Δώρων, σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι αναφερόμενες στους παρόντες Όρους προϋποθέσεις συμμετοχής.

Γ. Διάρκεια του Διαγωνισμού

1. Η διάρκεια του Διαγωνισμού αρχίζει την 30/5/2024 ημέρα Πέμπτη κι λήγει στις 10.6.2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 (τοπική ώρα Ελλάδος) (εφεξής η «Διάρκεια»).

2. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν εντός της Διάρκειας του εκάστοτε Διαγωνισμού και θα πληρούν τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων.

3. Μετά τη προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία, ο Διαγωνισμός παύει να διενεργείται και να είναι σε ισχύ.

Δ. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Προκειμένου έκαστος των ενδιαφερομένων να συμμετέχει στο Διαγωνισμό, απαιτείται να ολοκληρώσει την ακόλουθη διαδικασία, ήτοι να πράξει σωρευτικά τα ακόλουθα:

1. Να διαθέτει, άλλως, να δημιουργήσει ενεργό προσωπικό λογαριασμό στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης «Instagram» ή «ΤikTok».

2. Να ανεβάσει σε κάποια από τις δύο αυτές πλατφόρμες ένα βίντεο στο οποίο επιχερεί ένα ψηλοκρεμαστό σουτ, chip shot.

3. Στη συνέχεια η ομάδα του Gazzetta.gr θα επιλέξει το καλύτερο που κατά τη γνώμη της αξίζει να κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των LAYS, λαμβάνοντας υπόψιν την πρωτοτυπία, την τεχνική, την όλη σκηνοθεσία.

4. Η ολοκλήρωση όλων των προαναφερόμενων βημάτων συνιστά ταυτόχρονα εκ μέρους του συμμετέχοντα αυτόματη δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων Όρων, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στο σύνδεσμο «link» και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Gazzetta.gr. Επίσης, η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά και ανεπιφύλακτη αποδοχή της απόλυτης εξουσίας του Gazzetta.gr να διενεργεί την κλήρωση και να ανακηρύσσει το νικητή και τον επιλαχόντα. Οι σχετικές αποφάσεις είναι οριστικές και δεν ανακαλούνται, ούτε αναθεωρούνται.

5. Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα απεριόριστων συμμετοχών, ανεβάζοντας όσα βίντεο θέλει.

6.To Gazzetta.gr είναι ο μόνος αρμόδιος να επαληθεύσει την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας από τους συμμετέχοντες και έχει το δικαίωμα να αποκλείσει εκ των υστέρων και κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση του οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο δεν έχει τηρήσει τους Όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

7. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι δωρεάν και δεν προϋποθέτει την αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας του Gazzetta.gr ή της Liquid Media για την εγκυρότητά της.

Ε. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή

1. Αφού μαζέψει όλα τα βίντεο των αναγνωστών, η ομάδα του Gazzetta θα επιλέξει το καλύτερο σουτ, το οποίο αξίζει να κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των LAYS.

2. Tο Gazzetta.gr και η PepsiCO δεν έχει ευθύνη, αστική, διοικητική ή ποινική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, Νικητή, επιλαχόντα ή τρίτο, για οποιαδήποτε παραβίαση νομοθετικής ή συμβατικής διάταξης, ζημία και/ή βλάβη σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Διαγωνισμό, το Δώρο και τη χρήση αυτού ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

ΣΤ. Δώρο

1. Το Δώρο για τον αναδειχθέντα Νικητή της του Διαγωνισμού είναι ένα Home Cinema JBL Dolby Atmos Soundbar BAR 800 Pro αξίας 729€.

Z. Διαδικασία Παράδοσης Δώρου

1. Κατόπιν της διενέργειας του Διαγωνισμού, τη Δευτέρα 17/6/2024 το Gazzetta.gr θα ανακοινώσει την ανάδειξη του Νικητή στον Διαδικτυακό Τόπο του Gazzetta.gr και θα αποστείλει προσωπικό μήνυμα («inbox») στο νικητή, στον λογαριασμό που διατηρούν στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης Instagram ή TikTok, μέσω της οποίας συμμετείχαν στο Διαγωνισμό. Στο εν λόγω προσωπικό μήνυμα, το Gazzetta.gr θα ενημερώνει το Νικητή για το Δώρο, ζητώντας του τα ακριβή στοιχεία της διευθύνησής του προκειμένου να αποσταλλεί το δώρο. Το Gazzetta.gr θα επιλέξει και αναδείξει και 1 αναπληρωματικό νικητή.

2. Ο νικητής έχει στη διάθεσή του 60 ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσής του για να παραλάβει το δώρο του.

3. Ο νικητής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή δήλωση των στοιχείων του προς το Gazzetta.gr.

4. Το Δώρο του Διαγωνισμού είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα Δώρα, ή/και προϊόντα του Gazzetta.gr ή η εξαργύρωσή του σε χρήματα.

5. To Gazzetta.gr και η PepsiCo διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν μονομερώς το Δώρο ακόμα και μετά τη λήξη της Διάρκειας του Διαγωνισμού.

Η. Ευθύνη

1. Η ευθύνη του Gazzetta.gr περιορίζεται στη διάθεση του Δώρου, όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω, και αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων διαδικασιών. To Gazzetta.gr δε φέρει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων. Μετά το πέρας της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της παροχής του Δώρου, κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του Gazzetta.gr και της PepsiCo παύει να υφίσταται.

2. Tο Gazzetta.gr και η PepsiCo δε φέρουν καμία ευθύνη για τη μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του Δώρου από τους Νικητές ή τους επιλαχόντες εντός των τασσόμενων προθεσμιών.

3. Tο Gazzetta.gr και η PepsiCo δε φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν πραγματικά ελαττώματα του Δώρου και ο νικητής θα πρέπει να απευθυνθεί στον προμηθευτή που θα του υποδειχθεί από το Gazzetta.gr ή την PepsiCo.

Θ. Τεχνικά μέσα

1. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των συμμετεχόντων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Το Gazzetta.gr και η PepsiCo δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο.

2. Η πρόσβαση στους Διαδικτυακούς Τόπους επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή («server») και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, το Gazzetta.gr και η PepsiCo δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων εκ των άνω αιτιών.

3. Οι συμμετέχοντες ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα αποδέχονται ότι συμφωνούν απόλυτα με της όρους της τις πολιτικές του Instagram και του TikTok, τους οποίους ρητά και ανεπιφύλακτα αποδέχονται και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετικής αξίωσή τους έναντι του Gazzetta.gr και της PepsiCo.

4. Περαιτέρω, το Gazzetta.gr και η PepsiCo δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη ή τεχνική δυσλειτουργία προκύψει στην Ιστοσελίδα και τον Διαδικτυακό Τόπο του Gazzetta.gr, με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή την ακύρωση κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους.

Ι. Αποκλεισμός νικητή

Κάθε νικητής μπορεί να αποκλεισθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και σε αυτό της παράδοσης του Δώρου του, εφόσον συντρέξει έστω ένας από τους ακόλουθους λόγους:

σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι τους ουσιώδεις και

σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία του Gazzetta.gr με το νικητή, εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους,

Κ. Τροποποίηση των Όρων

1. Το Gazzetta.gr διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς σε οποιοδήποτε στάδιο και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ματαιώσει, να αναβάλει το Διαγωνισμό ή/και να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, γνωστοποιώντας τούτο μέσω σχετικών αναρτήσεων του στον λογαριασμό που διατηρεί στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης Instagram καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της που διατηρεί στο Διαδίκτυο (Internet). Οι ως άνω τροποποιήσεις των παρόντων Όρων Συμμετοχής, θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό. Το Gazzetta.gr και η PepsiCo δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή τρίτων αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή, ανάκληση, ματαίωση ή χρονική μετάθεση του Διαγωνισμού.

2. Παρά το γεγονός ότι το Gazzetta.gr λαμβάνει κάθε κατάλληλο και αναγκαίο μέτρο, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή διενέργεια και λειτουργία του Διαγωνισμού, υπάρχει περίπτωση να παρουσιασθούν σφάλματα. Σε τέτοια περίπτωση, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον μετριασμό, διόρθωση ή/και απάλειψή τους.

Λ. Προσωπικά Δεδομένα

1. Το Gazzetta.gr σέβεται και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων, την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύουν, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών οδηγιών, κατευθυντήριων γραμμών και αποφάσεων της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (‘ΑΠΔΠΧ’).

2. Κάθε συμμετέχων για την άσκηση των δικαιωμάτων του πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης / ανάκλησης της συγκατάθεσης και την υποβολή ερωτήσεων σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα δύναται να επικοινωνεί με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Gazzetta.grστη διεύθυνση Λεωφ. Μεσογείων 493 & Σωτήρη Πέτρουλα 2, Αγία Παρασκευή, (Τ.Κ.: 15343), τηλέφωνο: 2144025004 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

3. Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς το Gazzetta.gr προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και για τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα τους που διατηρεί στο Διαδίκτυο (Internet).

4. H PepsiCo δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα συμμετεχόντων και νικητή και τυχόν επιλαχόντων.

Ξ. Λοιποί όροι

1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων Όρων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη ανεπιφύλακτη και ανέκκλητη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι του Gazzetta.gr. Ο Διαγωνισμός δε διενεργείται από το Instagram, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται, προωθείται ή σχετίζεται με το Instagram. Οι Συμμετέχοντες παρέχουν για τις ανάγκες του Διαγωνισμού τα στοιχεία τους στο Gazzetta.gr και όχι στο Instagram. Τα στοιχεία που παρέχονται θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες του Διαγωνισμού και όπως περιγράφεται παραπάνω και υπό τους Όρους που τον διέπουν.

2. Η εξακολούθηση της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του Συμμετέχοντος αποδοχή των τροποποιημένων Όρων, τους οποίους σε καμία περίπτωση οι Συμμετέχοντες, ακόμη και αν δεν προέβησαν σε χρήση των Διαδικτυακού Τόπου μετά από την επέλευση οποιασδήποτε αλλαγής, δεν μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να αμφισβητήσουν.

3. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη γνώση, κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων, καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Gazzetta.gr.

4. Ακατάλληλο και εν γένει αντίθετο στο νόμο και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου προσβλητικού, χυδαίου, παραπλανητικού, ρατσιστικού ή ταξικού σχόλιου δε θα γίνεται αποδεκτό.

5. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς τυχόν προκύψει που σχετίζεται με το Διαγωνισμό και την ερμηνεία και εφαρμογή των παρόντων Όρων Συμμετοχής, αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.