Επιδότηση στην εστίαση: Συνεχίζεται η υποβολή δηλώσεων, πώς θα κάνετε αίτηση

Gazzetta team
Επιδότηση στην εστίαση: Συνεχίζεται η υποβολή δηλώσεων, πώς θα κάνετε αίτηση
Έχει ανοίξει από την Παρασκευή η πλατφόρμα ενίσχυσης των καταστημάτων εστίασης που έμειναν κλειστά λόγω του κορονοϊού.

Από την Παρασκευή είναι σε λειτουργία η πλατφόρμα για την ενίσχυση των καταστημάτων εστίασης, με τους επιχειρηματίες να συνεχίζουν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους. Το πρόγραμμα ενίσχυσης για την εστίαση είναι ύψους 330 εκατ. ευρώ και αφορά την αγορά πρώτων υλών ενώ χρηματοδοτείται μέσω ΕΣΠΑ, με την πλατφόρμα να παραμείνει ανοικτή έως και τις 30 Ιουλίου στις 15:00 μμ. Οι πρώτες πληρωμές εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθούν τέλος του μήνα ή αρχές Ιουνίου.

Σύμφωνα με απόφαση που υπογράφει ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1η Απριλίου 2021 και η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης για την προμήθεια πρώτων υλών θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 31.12.2021.

Επιχειρήσεις εστίασης που δικαιούνται επιδότησης

Υπενθυμίζεται πως τα κριτήρια για επιδότηση είναι:

 • Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερο ή ίσο του 30%.
 • Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2019 για την πτώση του τζίρου υπολογίζεται ίσος αριθμός ημερών λειτουργίας.
 • Συσταθείσες επιχειρήσεις εντός του 2020 μπαίνουν αυτοδικαίως στη δράση.
 • Επιχειρήσεις εστίασης που ήταν σε στάδιο κατασκευής το 2019 και ξεκίνησαν να έχουν έσοδα το 2020 αντιμετωπίζονται ως συσταθείσες εντός του 2020.
 • Επιχειρήσεις εστίασης που είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.

Παράλληλα, οι επιλέξιμοι ΚΑΔ σε τουλάχιστον έναν εκ των οποίων πρέπει να δραστηριοποιείται η προς ενίσχυση επιχείρηση είναι οι εξής:

 • 56.10 : Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης - Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.10
 • 56.21 : Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις - Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.21
 • 56.29.20 : Άλλες υπηρεσίες εστίασης - Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.29.20
 • 56.30 : Δραστηριότητες παροχής ποτών - Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.30

Το πρόγραμμα για την ενίσχυση της εστίασης ανέρχεται στα 330 εκατομμύρια ευρώ και στοχεύει στο να παρέχει ένα πρώτο κεφάλαιο κίνησης για τις επιχειρήσεις προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους σε πρώτες ύλες.

Βήμα - βήμα πως θα κάνετε την αίτηση

- Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για την προμήθεια πρώτων υλών».

- Την Πρόσκληση με το Υπόδειγμα της Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης, όπως και όλα τα συνοδευτικά έντυπα της παρούσας πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρουν στους δικτυακούς τόπους: της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: www.antagonistikotita.gr

Το άθροισμα του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης από την παρούσα δράση, του ποσού της δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ σε όλη την με την μορφή επιχορήγησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του αθροίσματος των ποσών που αναγράφονται στον Κωδικό 367 του εντύπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2021.

Σε περίπτωση που ισχύει είτε το (Α) είτε/και το (Β) τότε το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης της παρούσας δράσης καταλογίζεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν και επιστρέφεται από τον λήπτη της ενίσχυσης.

 • του ΕΦΕΠΑΕ : www.efepae.gr
 • του ΕΣΠΑ: www.espa.gr και
 • του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: www.mindev.gov.gr

Ο λήπτης υποβάλλει την αίτηση χρηματοδότησης, κατά την υποβολή της οποίας υποχρεούται σωρευτικά:

 • Να συμπληρώσει στο ΠΣΚΕ τα σχετικά πεδία του εντύπου υποβολής όπως αυτό εμφανίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Ενδεικτικό Έντυπο Υποβολής
 • Να επισυνάψει στο ΠΣΚΕ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Δικαιολογητικά συμμετοχής που επισυνάπτονται ηλεκτρονικά
 • Να οριστικοποιήσει την αίτηση ώστε αυτή να καταστεί διαθέσιμη προς επεξεργασία σε επόμενο στάδιο.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες, καθώς σε διαφορετική περίπτωση δεν είναι δυνατή η οριστική υποβολή της αίτησης και η λήψη ενάριθμου κωδικού.
Δικαιολογητικά και στοιχεία για την παραλαβή της αίτησης χρηματοδότησης

Οι δυνητικοί λήπτες οφείλουν με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης να υποβάλουν ταυτοχρόνως στο ΠΣΚΕ και Ηλεκτρονικό Φάκελο Υποψηφιότητας. Ο φάκελος αυτός θα περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV: Δικαιολογητικά συμμετοχής που υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV που υποβάλλονται στο ΠΣΚΕ ηλεκτρονικά, θα πρέπει να έχουν συνολικό μέγεθος μικρότερο των 50 MB. Επιπλέον, κάθε μεμονωμένο αρχείο θα πρέπει να είναι μικρότερο από 10 ΜΒ. Οι ανωτέρω περιορισμοί είναι υποχρεωτικοί. Για την διευκόλυνση των δυνητικών ληπτών της ενίσχυσης είναι δυνατή η επισύναψη συμπιεσμένων αρχείων τύπου pdf, zip ή/και rar.

Πηγή: Reader.gr