ΕΕΕΠ: Εκσυγχρονίζεται το σύστημα ελέγχου και απόδοσης αδειών

Newsroom
ΕΕΕΠ: Εκσυγχρονίζεται το σύστημα ελέγχου και απόδοσης αδειών
Στην τελική ευθεία μπαίνει ένα από τα πιο σημαντικά έργα για την αναβάθμιση των υπηρεσιών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Πρόκειται για τη «Διαχείριση Αδειοδοτήσεων και Πιστοποιήσεων Παιγνίων και Παρόχων Υπηρεσιών Παιγνίων, Εποπτεία και Έλεγχος Παιγνίων, Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες G2x» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5045584, που είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»).

Η Επιτροπή προχώρησε στη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του εν λόγω Διαγωνισμού που θα αλλάξει τον τρόπο ελέγχου και εποπτείας της αγοράς παιγνίων ενώ παράλληλα θα βοηθήσει σημαντικά στην εξοικονόμηση χρόνου στην έκδοση νέων αδειών.

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η δημιουργία της απαραίτητης τεχνολογικής υποδομής για την υποστήριξη των διαδικασιών αδειοδοτήσεων και πιστοποιήσεων παιγνίων και παρόχων υπηρεσιών παιγνίων, αλλά και της εποπτείας και ελέγχου της αγοράς παιγνίων στην ελληνική επικράτεια, από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.). Ειδικότερα, στόχος της Αναθέτουσας Αρχής είναι η επέκταση και ολοκλήρωση της υφιστάμενης υποδομής της, ώστε σε πρώτο στάδιο να καλυφθούν οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες της για αναγνώριση και ενσωμάτωση νέων τομέων τυχερών παιγνίων στην ελληνική επικράτεια και σε δεύτερο στάδιο, να είναι δυνατή η πλήρως ηλεκτρονικοποιημένη παροχή υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής προς τις επιχειρήσεις, το δημόσιο και τους πολίτες.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 545.411,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Σκοπός και αντικείμενο του Έργου

Σκοπός του συγκεκριμένου Έργου είναι η επέκταση και ολοκλήρωση της υφιστάμενης υποδομής της Αρχής, ώστε να καλυφθούν οι ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες της, για αναγνώριση και ενσωμάτωση νέων τομέων τυχερών παιγνίων στη χώρα και η δυνατότητα αμιγώς ψηφιακής παροχής υπηρεσιών της Ε.Ε.Ε.Π. προς τις επιχειρήσεις, το δημόσιο και τους πολίτες. Το ως άνω Έργο θα υλοποιηθεί μέσω των παρακάτω επιμέρους δράσεων.

Επέκταση υπάρχουσας υποδομής – Αρχιτεκτονική συστήματος

Η επέκταση της υφιστάμενης αρχιτεκτονικής της φόρμας εξυπηρετητών που φιλοξενούν το πληροφοριακό σύστημα αφορά:

-Δύο (2) εξυπηρετητές διαδικτύου (web front ends).
-Έναν (1) εξυπηρετητή εφαρμογών (και αναζήτησης).
-Δύο (2) εξυπηρετητές βάσεων δεδομένων σε συνδεσμολογία υψηλής διαθεσιμότητας (high availability).

Επέκταση υπάρχουσας υποδομής – Αναβάθμιση εξοπλισμού υπολογιστικού κέντρου.

Επέκταση υπάρχουσας υποδομής – Αναβάθμιση λογισμικού υποδομής και προμήθεια νέων πακέτων λογισμικού που καλύπτουν τη νέα λειτουργικότητα του Π.Σ..

Επέκταση και αναβάθμιση λειτουργιών αδειοδοτήσεων και πιστοποιήσεων παρόχων υπηρεσιών παιγνίων και λοιπών σχετιζόμενων φυσικών και νομικών προσώπων, τεχνικών μέσων και υλικών και χώρων διεξαγωγής παιγνίων.

Επέκταση και αναβάθμιση λειτουργιών επεξεργασίας δεδομένων παιγνίων

Επέκταση και αναβάθμιση λειτουργιών ελέγχου παιγνίων και παρόχων υπηρεσιών παιγνίων.

Πηγή: insider.gr