Παναθηναϊκός: Νέα ΑΜΚ στα πέντε εκατομμύρια ευρώ

Παναθηναϊκός: Νέα ΑΜΚ στα πέντε εκατομμύρια ευρώ

Gazzetta team
Παναθηναϊκός: Νέα ΑΜΚ στα πέντε εκατομμύρια ευρώ

bet365

Στις 22 Μαϊου θα πραγματοποιηθεί έκτακτη γενική συνέλευση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για να εγκριθεί νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στα πέντε εκατομμύρια ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού αναφέρει τα εξής:

«Στα Βριλήσσια, επί της Λεωφόρου Πεντέλης 3 και Πηλέως σήμερα, την 30η Απριλίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο της «Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ» (εφεξής η «Εταιρεία ή Π.Α.Ε.»), έλαβε την κάτωθι απόφαση χωρίς να λάβει χώρα συνεδρίασή του. Το σχετικό πρακτικό καταρτίστηκε και υπογράφεται δια περιφοράς από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως φαίνονται παρακάτω κατά το άρθρο 30 § 2 του Καταστατικού της Εταιρείας. Μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι το ακόλουθο:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα Μοναδικό: Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου του καταστατικού

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Μαυροκουκουλάκης Εμμανουήλ, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

2. Μπουτσικάρης Λεωνίδας, Α Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

3. Παναγιωτίδης Ιωάννης, Β Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

4. Μπόμης Παναγιώτης, Μέλος Δ.Σ.

5. Μαθιόπουλος Γεώργιος, Μέλος Δ.Σ.

6. Λουμίδη Άννα, Μέλος Δ.Σ.

7. Ιωάννης Αλαφούζος, Μέλος Δ.Σ.

Εν συνεχεία ακολουθεί η απόφαση επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως, η

οποία έχει ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ: Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και καθορισμός θέματος Ημερήσιας Διάταξης.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισαν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 22 Μαΐου 2020 και την επαναληπτική αυτής στις 29 Μαΐου 2020, έχουσα ως θέμα ημερησίας διάταξης τα αναφερόμενα στην κατωτέρω πρόσκληση:

«ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 99126/06/Β/86/80 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 000330401000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 22η του μηνός Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Πεντέλης & Πηλέως αρ. 3, Βριλήσσια, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 5.000.010,00 ευρώ με καταβολή μετρητών στον ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, ή εάν το ποσό δεν καταβληθεί στον ειδικό λογαριασμό, με κατάθεση οποιουδήποτε ποσού σε οποιοδήποτε λογαριασμό της εταιρείας που δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα εισφορά με έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα την 29η Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας και στα γραφεία της επί της Λεωφόρου Πεντέλης & Πηλέως αρ. 3, Βριλήσσια, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ιδίων ως άνω θεμάτων ημερήσιας διάταξης χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22ης Μαΐου 2020 ή στην επαναληπτική συνεδρίαση αυτής στις 29 Μαΐου 2020 οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων στα γραφεία της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής

Συνέλευσης.

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, 30 Απριλίου 2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να φροντίσει για τη δημοσίευση της πρόσκλησης των μετόχων κατά την κρίση του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και να υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς λήψη απόφασης, υπογράφεται το παρόν πρακτικό από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εμμανουήλ Μαυροκουκουλάκης

Ο Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λεωνίδας Μπουτσικάρης

Ο Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παναγιωτίδης Ιωάννης

ΤΑ ΜΕΛΗ: Μαθιόπουλος Γεώργιος, Μπόμης Παναγιώτης, Λουμίδη Άννα, Ιωάννης Αλαφούζος»

Μάθε πού θα δεις ζωντανά όλους τους αγώνες σήμερα μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta.

SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα