Παναθηναϊκός: Παίρνει τις εμπορικές χρήσεις, ποσοστό επί των εσόδων σε Δήμο και Δημόσιο

Παναθηναϊκός: Παίρνει τις εμπορικές χρήσεις, ποσοστό επί των εσόδων σε Δήμο και Δημόσιο

Νίκος Αθανασίου
Παναθηναϊκός: Παίρνει τις εμπορικές χρήσεις, ποσοστό επί των εσόδων σε Δήμο και Δημόσιο

bet365

Διαβάστε στο Gazzetta τι σημαίνει για το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό το άρθρο που κατατέθηκε για την Διπλή Ανάπλαση στον νέο αθλητικό νόμο.

Το νέο σχέδιο αθλητικού νόμου κατατέθηκε στην Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Στο άρθρο 45 συμπεριλαμβάνεται και η Διπλή Ανάπλαση, δηλαδή το πρότζεκτ για το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

Από τα έξι εδάφια τα οποία περιλαμβάνει και τα περισσότερα έχουν αναφερθεί στο Μνημόνιο που υπέγραψαν όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές τον Νοέμβριο του 2020, αξίζει να γίνει ένα ξεκαθάρισμα στο 4 και το 6, ώστε μια και καλή να λυθούν όλες οι απορίες για τις εμπορικές χρήσεις, την ονοματοδοσία και ένα σημαντικό κομμάτι των εσόδων του γηπέδου.

᾽᾽4. Με σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της ως άνω Π.Α.Ε., δύναται να επιτρέπεται σε αυτή να μισθώνει απευθείας τους ελεύθερους και μη προοριζόμενους για άλλους αθλητικούς σκοπούς χώρους, οι οποίοι ευρίσκονται στις πιο πάνω εγκαταστάσεις του γηπέδου του Τομέα Ανάπλασης Α΄ της Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ, με σκοπό την εμπορική εκμετάλλευση των χώρων αυτών. Το ίδιο δικαίωμα δίδεται και για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας των αθλητικών χώρων και των εγκαταστάσεων αυτών᾽᾽.

Με αυτή την διατύπωση ο Δήμος Αθηναίων και ο Παναθηναϊκός έχουν το δικαίωμα να διαπραγματευθούν απευθείας την μίσθωση των εμπορικών χρήσεων του γηπέδου. Στο μνημόνιο δεν είχε γίνει σωστή διατύπωση, γινόταν λόγος για διαγωνισμό, κάτι το οποίο προφανώς και δεν θα μπορούσε να συμβεί. Δηλαδή στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, να μισθώνει τις εμπορικές χρήσεις, οποιοσδήποτε άλλος εκτός από την ΠΑΕ. Το σημείο αυτό ξεκαθάρισε και η ΠΑΕ θα είναι εκείνη που θα διαχειριστεί όλες τις εμπορικές χρήσεις και φυσικά την ονοματοδοσία, έχοντας την ευκαιρία να βάζει κάθε χρόνο ένα σεβαστό ποσό στα ταμεία της.

Στο εδάφιο 6 αναφέρονται τα εξής:

᾽᾽6. Τα έσοδα από κάθε μορφής εμπορικές λειτουργίες του γηπέδου ποδοσφαίρου κατανέμονται μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Δήμου Αθηναίων κατά εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) και τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) αντιστοίχως. Τα ως άνω ποσοστά ανταποκρίνονται στην αξία συνεισφοράς των μερών του προγράμματος διπλής ανάπλασης στο έργο κατασκευής του γηπέδου και στην πρόσθετη αξία που φέρουν οι Περιοχές Ανάπλασης Ι και ΙΙ σε κάθε εμπλεκόμενο μέρος, σε συνδυασμό με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο Δήμος Αθηναίων για τη συνολική επιμέλεια της Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ᾽᾽.

Στην αρχή του παραπάνω εδαφίου υπάρχει αναφορά στον τρόπο που θα καταμεριστούν τα έσοδα από τις εμπορικές λειτουργίες του γηπέδου. 65% στο δημόσιο και 35% στον Δήμο. Προσοχή! Το ποσό αυτό δεν θα προκύπτει από τα συνολικά έσοδα που θα έχει η ΠΑΕ από τις εμπορικές χρήσεις αλλά από την συμφωνία που θα έχει ο Παναθηναϊκός με τον Δήμο για το μίσθωμα, όπως αναφέραμε και πιο πάνω, όπως προκύπτει από το εδάφιο 4. Ο δήμος, με λίγα λόγια, νοικιάζει τις εμπορικές χρήσεις στον Παναθηναϊκό και από εκεί θα προκύψουν τα όποια χρήματα.

Για να το κάνουμε... πενηνταράκια. Αν ο Παναθηναϊκός από τις συμφωνίες για τις εμπορικές χρήσεις μαζεύει ένα ποσό στα 10 εκατομμύρια ευρώ(τυχαία αναφορά) ο δήμος και το δημόσιο, προφανώς δεν θα έχουν έσοδα 10 εκατομμύρια ευρώ αλλά το ποσό που θα αντιστοιχεί από την σύμβαση του Τριφυλλιού με τον δήμο για την μίσθωση.

Αυτό πιθανότατα θα γίνει με ποσοστό επί των εσόδων και όχι με φιξ ποσό. Δηλαδή αν οι δύο πλευρές συμφωνήσουν σε ένα 25%, από τα 10 εκατομμύρια των εσόδων από τις εμπορικές χρήσεις, η ΠΑΕ θα πάρει τα 7.5 και τα 2.5 θα πάνε σε δήμο και δημόσιο.

Αναλυτικά όσα αναφέρονται στο συγκεκριμένο άρθρο του νέου αθλητικού νόμου:

«Παραχώρηση κατά χρήση του γηπέδου ποδοσφαίρου του Τομέα Α΄ της Περιοχής Ανάπλασης II στον Βοτανικό.
1. Σε εκτέλεση του από 29.4.2013 π.δ. (ΑΑΠ 161), ο Δήμος Αθηναίων δύναται να παραχωρήσει υπό όρους τη χρήση, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων και των αθλητικών λειτουργιών του γηπέδου ποδοσφαίρου στον Τομέα Ανάπλασης Α΄ της περιοχής Ανάπλασης ΙΙ στον Βοτανικό, καθώς και τις προβλεπόμενες στην Περιοχή Ανάπλασης Ι της Λεωφόρου Αλεξάνδρας εγκαταστάσεις στο αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ (ΠΑΟ)» (εφεξής «σωματείο»), που ιδρύθηκε με την υπ’ αρ. 227/1924 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών με έδρα την Αθήνα. Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της προβλεπόμενης στην παρ. 2 σύμβασης. Οι μοναδικοί λόγοι λήξης της παραχώρησης προ των ενενήντα εννέα (99) ετών είναι εάν το σωματείο διαλυθεί, τεθεί σε εκκαθάριση, ή παύσει για οποιονδήποτε λόγο να ασκεί τον καταστατικό του σκοπό. Μετά τη λήξη της παραχώρησης η χρήση, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων και των αθλητικών λειτουργιών του γηπέδου ποδοσφαίρου, όπως θα έχει διαμορφωθεί και σε όποια κατάσταση βρίσκεται τον χρόνο εκείνο, επανέρχονται στον Δήμο Αθηναίων, άνευ ουδεμίας αποζημιώσεως του σωματείου ή οποιουδήποτε τρίτου.

2. Με σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και του σωματείου δύναται να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις των παραχωρήσεων που προβλέπονται στην παρ. 1, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις της τυχόν εκχώρησης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στη σύμβαση παραχώρησης των αθλητικών λειτουργιών του γηπέδου ποδοσφαίρου στον Τομέα Ανάπλασης Α΄ της Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ της παρ. 1 μπορούν να εκχωρηθούν από το σωματείο στην Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρία (Π.Α.Ε.) του για την εκτέλεση των καταστατικών σκοπών της και τη χρήση του γηπέδου ποδοσφαίρου ως έδρας της ομάδας της για όλους τους φιλικούς και επίσημους αγώνες της, στο πλαίσιο συμμετοχής της στις εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις.

4. Με σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της ως άνω Π.Α.Ε., δύναται να επιτρέπεται σε αυτή να μισθώνει απευθείας τους ελεύθερους και μη προοριζόμενους για άλλους αθλητικούς σκοπούς χώρους, οι οποίοι ευρίσκονται στις πιο πάνω εγκαταστάσεις του γηπέδου του Τομέα Ανάπλασης Α΄ της Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ, με σκοπό την εμπορική εκμετάλλευση των χώρων αυτών. Το ίδιο δικαίωμα δίδεται και για τις συμβάσεις ονοματοδοσίας των αθλητικών χώρων και των εγκαταστάσεων αυτών.

5. Η περ. δ) της παρ. 3 του άρθρου 7 του ως άνω από 29.4.2013 π.δ. αντικαθίσταται ως εξής: «δ) Ο Δήμος Αθηναίων έχει την ευθύνη να κινήσει τις αναγκαίες διαδικασίες για τη σύναψη των συμβάσεων παραχώρησης ή εκμίσθωσης του χώρου και την κατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου στον Τομέα Ανάπλασης Α ́ της Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ. Η έκδοση της σχετικής οικοδομικής αδείας θα γίνει με επιμέλεια του Δήμου Αθηναίων. Η εκτέλεση των σχετικών εργασιών κατασκευής θα γίνει με επιμέλεια και δαπάνες του Δήμου Αθηναίων. Το γήπεδο ποδοσφαίρου στον Τομέα Ανάπλασης Α ́ της Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ δεν υπάγεται ως προς τον τρόπο λειτουργίας και διοίκησής του στις διατάξεις του ν. 423/1976 (Α΄223). Ειδικά για την περίπτωση του Προγράμματος Διπλής Ανάπλασης των περιοχών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και του Βοτανικού του Δήμου Αθηναίων, κατ’ εφαρμογή του παρόντος διατάγματος, η δημοπράτηση του έργου μπορεί να διενεργηθεί πριν τη συζήτηση της αίτησης περί προσωρινού ή οριστικού καθορισμού αποζημίωσης. Οικοδομικές άδειες εκδίδονται και οικοδομικές εργασίες εκτελούνται μόνον επί των τμημάτων του Τομέα Ανάπλασης Α΄ της Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ επί των οποίων υφίσταται εκάστοτε κυριότητα του Δήμου Αθηναίων».

6. Τα έσοδα από κάθε μορφής εμπορικές λειτουργίες του γηπέδου ποδοσφαίρου κατανέμονται μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Δήμου Αθηναίων κατά εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) και τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) αντιστοίχως. Τα ως άνω ποσοστά ανταποκρίνονται στην αξία συνεισφοράς των μερών του προγράμματος διπλής ανάπλασης στο έργο κατασκευής του γηπέδου και στην πρόσθετη αξία που φέρουν οι Περιοχές Ανάπλασης Ι και ΙΙ σε κάθε εμπλεκόμενο μέρος, σε συνδυασμό με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο Δήμος Αθηναίων για τη συνολική επιμέλεια της Περιοχής Ανάπλασης ΙΙ».

Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta.

SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα