Ένα iPhone 6 για τους αναγνώστες του gazzetta!

Gazzetta team
Ένα iPhone 6 για τους αναγνώστες του gazzetta!

bet365

Το gazzetta, με την ευγενική υποστήριξη της Interwetten.gr, σου δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσεις ένα καταπληκτικό δώρο!

Το κορυφαίο κινητό της αγοράς, το «κόσμημα» της Apple, το «καμάρι» της κινητής τεχνολογίας, ταρατατζούμ, ταρατατζούμ, το iPhone 6 μπορεί να γίνει δικό σου, παίρνοντας μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό του gazzetta.gr και την ευγενική χορηγία της Interwetten.gr.

Η διαδικασία είναι πολύ απλή! Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου και μπες στην κλήρωση για ένα iPhone 6!

Μοναδική προϋπόθεση να είσαι εγγεγραμμένος στην Interwetten.gr.


ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Gazzetta.gr διοργανώνει Διαγωνισμό – Κλήρωση στις ιστοσελίδες και στις επίσημες σελίδες του site στο facebook και αναλαμβάνει τα δώρα του διαγωνισμού και την χορήγηση αυτών.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την 1η Απριλίου 2016 έως και τις 22 Απριλίου 2016, (ημερομηνία λήξεως της φάσεως υποβολής συμμετοχών) ώρα 23:55.

Ο Διαγωνισμός διέπεται από συγκεκριμένες διατάξεις που εμπεριέχονται στους παρόντες Όρους και την Διαδικασία Διεξαγωγής του.

Γενικές Διατάξεις
1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της ιστοσελίδας, Gazzetta.gr.

Κάθε συμμετέχων οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους αυτούς πριν από την εγγραφή του και την αυτόματη συμμετοχή του στη σχετική κλήρωση.
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό πραγματοποιείται με την ακόλουθη διαδικασία:
1. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της δήλωσης των στοιχείων τα οποία απαιτούνται.
2. Η ιστοσελίδα έχει δικαίωμα χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση να τροποποιήσει τους Όρους του Διαγωνισμού, να αναβάλει ή να ματαιώσει τον Διαγωνισμό, προβαίνοντας εκ των υστέρων σε σχετικές ανακοινώσεις.
Στις περιπτώσεις αυτές, η ιστοσελίδα ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή / και οποιουδήποτε τρίτου αναφορικά με τις εν λόγω ενέργειές της. Σε περίπτωση δε τυχόν ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της ιστοσελίδας, ούτε νομιμοποιούνται ή/και δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του ή οποιαδήποτε αποζημίωση ή οιοδήποτε αντάλλαγμα.
3. Η ιστοσελίδα καθώς και όλοι όσοι συμμετέχουν στην οργάνωσή του, υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για όσα υποπίπτουν στην αντίληψη τους, κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους.

Δικαίωμα Συμμετοχής
4. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι κατοικούν / διαμένουν στην Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι άνω των 21 (εικοσιενός) ετών. Στο Διαγωνισμό δεν μπορούν να λάβουν μέρος Νομικά Πρόσωπα (εταιρείες, σύλλογοι κλπ). Επίσης απαγορεύεται η συμμετοχή σε υπαλλήλους της εταιρείας και στους συγγενείς αυτών.
Η ιστοσελίδα δύναται σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού να ζητήσει νομιμοποιητικά έγγραφα που να βεβαιώνει την εγκυρότητα της συμμετοχής σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, συνολικά ή μεμονωμένα.
Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ηλικίας, υπηκοότητας, διαμονής, η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής στο Διαγωνισμό και ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι οιουδήποτε.
5. Οι συμμετέχοντες μπορούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό με μία συμμετοχή.
6. Όλες οι τελικά έγκυρες συμμετοχές θα λάβουν μέρος σε μια ενιαία και μοναδική κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 25 Aπριλίου 2016, ώρα 11:00 και το όνομα του νικητή του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της εταιρείας και στις επίσημες σελίδες της στα Social Media.
7. Ο Διαγωνισμός λήγει μετά το πέρας της προβλεπόμενης διάρκειας. Διευκρινίζεται ρητά ότι η οποιαδήποτε υποβολή δήλωσης συμμετοχής μετά την παρέλευση της ορισθείσας καταληκτικής προθεσμίας θα θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και δεν θα επιφέρει κανένα αποτέλεσμα.
Ο Διαγωνισμός ολοκληρώνεται με την ανάδειξη του ενός (1) βασικού νικητή και του ενός (1) αναπληρωματικού νικητή από την Διοργανώτρια Εταιρεία.

Νικητές – Βραβεία
8. Μέσω της κλήρωσης θα αναδειχθούν ένας (1) βασικός νικητής καθώς επίσης και ένας (1) αναπληρωματικός νικητής για την περίπτωση που o βασικός νικητής αρνηθεί ή δεν ανταποκριθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.
Ειδικότερα τα προβλεπόμενα βραβεία - Δώρα είναι τα εξής:
- Μια (1) συσκευή iphone 6
Διευκρινίζεται πως το δώρο θα δοθεί στον νικητή μέσα σε διάστημα 15 ημερών από τη μέρα της ανάρτησης του ονόματος του νικητή.
10. Για την παραλαβή, χρήση του Δώρου, είναι απαραίτητη η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του νικητή, καθώς και η υπογραφή κάθε σχετικής δήλωσης αποδοχής που εύλογα θα του ζητηθεί ως προϋπόθεση και προαπαιτούμενο παράδοσης του Δώρου, μη εξαιρουμένης της φωτογράφησης και δημοσίευσης της σχετικής φωτογραφίας στο Site. Διευκρινίζεται πως τυχόν έξοδα μεταφοράς και μετακίνησης τα οποία ενδεχομένως θα απαιτηθούν για την παραλαβή και χρήση των σχετικών δώρων επιβαρύνουν αποκλειστικά τους νικητές.
11. Τα Δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίστανται ή εξαργυρώνονται.

Περιορισμός Ευθύνης - Εγγυήσεις
12. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια Εταιρεία για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, οι Διοργανώτρια Εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση για διαφημιστικούς σκοπούς, καθώς και να προβεί σε χρήση του ονόματος και της εικόνας των συμμετεχόντων χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη αξίωση από μέρους τους, η δε συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό περιλαμβάνει αυτομάτως και την προς τούτο ρητή συναίνεση. Άρνηση του Νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί την Διοργανώτρια Εταιρεία να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου.
13. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και της διανομής των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας Εταιρείας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετασχόντων.
14. Η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων καθώς και στην κάλυψη των σχετικών εξόδων αγοράς των συγκεκριμένων δώρων.
15. Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, κατά την Διάρκεια του Προγράμματος, θα είναι αναρτημένοι στο site της Διοργανώτριας Εταιρείας.
16 Η συμμετοχή προϋποθέτει αλλά και σε περίπτωση αμφιβολίας συνεπάγεται υπέρ της Διοργανώτριας Εταιρείας ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων.

Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta.

 

Τελευταία Νέα