Πλυντήρια αυτοκινήτων: Τι αλλάζει στην ίδρυση και λειτουργία τους

Newsroom
Πλυντήρια αυτοκινήτων: Τι αλλάζει στην ίδρυση και λειτουργία τους
Η Υπουργική Απόφαση διαχωρίζει τις εγκαταστάσεις πλύσης, καθαρισμού και λίπανσης οχημάτων ανάλογα με τη δυναμικότητα και το χαρακτήρα τους.

Οι όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας αυτοτελών εγκαταστάσεων πλύσης, καθαρισμού και λίπανσης οχημάτων, καθώς και η κυκλοφοριακή τους σύνδεση με το οδικό δίκτυο, καθορίζονται με Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Μεταφορές Μιχάλης Παπαδόπουλος.

Η Απόφαση αφορά τα πλυντήρια με χειροκίνητα μέσα καθαρισμού και τα πλυντήρια με αυτόματα μέσα εξωτερικού καθαρισμού (παλινδρομικής κίνησης – rollover ή τύπου σήραγγας - tunnel), ενώ ανάλογα με την κατηγορία των οχημάτων που εξυπηρετούν, τα πλυντήρια και λιπαντήρια εξυπηρετούν αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και βαρέα οχήματα.

Πλυντήρια με προσωπικό και πλυντήρια self service

Ανάλογα με το είδος της εξυπηρέτησης, οι εγκαταστάσεις αφορούν την πλύση αυτοκινήτων οχημάτων με υπαλλήλους και την πλύση αυτοκινήτων οχημάτων με αυτοεξυπηρέτηση, ενώ ανάλογα με τη δυναμικότητά τους, οι εγκαταστάσεις καθαρισμού, πλύσης ή και λίπανσης αυτοκίνητων οχημάτων διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

- μικρής δυναμικότητας, που διαθέτει μέχρι και πέντε (5) θέσεις καθαρισμού

- μεσαίας δυναμικότητας, που διαθέτει από έξι (6) μέχρι και δέκα (10) θέσεις καθαρισμού και

- μεγάλης δυναμικότητας, που διαθέτει περισσότερες από δέκα (10) θέσεις καθαρισμού.

Πλυντήρια δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης

Ανάλογα με τη χρήση τους, οι εγκαταστάσεις καθαρισμού, πλύσης και λίπανσης αυτοκινήτων οχημάτων διακρίνονται σε δημοσίας χρήσης, όπου επιτρέπεται να εξυπηρετούνται τα προσερχόμενα οχήματα για την παροχή της υπηρεσίας έναντι αντιτίμου και σε ιδιωτικής χρήσης, στις οποίες επιτρέπεται να εξυπηρετούνται αποκλειστικά και μόνο τα αυτοκίνητα οχήματα που είτε ανήκουν ή είναι συμβεβλημένα ή συσχετίζονται με το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που αιτείται τη λειτουργία της ιδιωτικής χρήσης εγκατάστασης καθαρισμού.

Η Απόφαση περιγράφει συγκεκριμένες προϋποθέσεις σχετικά με τη χωροθέτηση και τις προδιαγραφές των κτηριακών εγκαταστάσεων, τον μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό τους, τις απαιτήσεις πυροπροστασίας και περιβαλλοντικών δεσμεύσεων, τη σήμανση και τις κυκλοφοριακές συνδέσεις των εγκαταστάσεων με εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς.

Ειδικότερα, οι εγκαταστάσεις καθαρισμού, πλύσης ή και λίπανσης πάσης φύσεως αυτοκινήτων οχημάτων, επιτρέπεται να λειτουργούν σε περιοχές όπου η εν λόγω χρήση επιτρέπεται από τις ισχύουσες χωροταξικές και πολεοδομικές διατάξεις, ενώ για την κυκλοφοριακή σύνδεση της εγκατάστασης, ακολουθούν τη νομοθεσία των σταθμών αυτοκινήτων.

Η προθεσμία προσαρμογής για τις εγκαταστάσεις που ήδη λειτουργούν

Όσον αφορά στις εγκαταστάσεις που έχουν αδειοδοτηθεί ή γνωστοποιήσει τη λειτουργία τους πριν από την έναρξη ισχύος της Απόφασης, υποχρεούνται να προσαρμοσθούν εντός τριών (3) ετών από τη δημοσίευσή της.

«Για πρώτη φορά μετά την έκδοση του σχετικού νόμου 4313/2014, εξειδικεύονται με σαφήνεια οι όροι και προϋποθέσεις για τη λειτουργία των πλυντηρίων και λιπαντηρίων οχημάτων, με βάση συγκεκριμένους κανόνες για τις χρήσεις που επιτρέπονται και σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που απαιτούνται για την απρόσκοπτη λειτουργία τους χωρίς περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Δημιουργείται, επιτέλους, ένα ξεκάθαρο πλαίσιο για τη δραστηριότητα των συγκεκριμένων επιχειρήσεων και την ομαλή ενσωμάτωσή τους στο κοινωνικό περιβάλλον», δήλωσε ο Υφυπουργός Μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος.

Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!