Κέρδη 1,4 εκ. η ΚΑΕ Παναθηναϊκός (pics)

ΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΣΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Κέρδη 1,4 εκ. η ΚΑΕ Παναθηναϊκός (pics)

Κέρδη 1,4 εκ. η ΚΑΕ Παναθηναϊκός (pics)

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προσκαλεί σε τακτική γενική συνέλευση τους μετόχους της εταιρείας και με αφορμή αυτό γνωστοποίησε τις οικονομικές καταστάσεις για την περσινή σεζόν.

Ο ισολογισμός της ομάδας για την περίοδο 1/7/14 - 30/6/15 βγάζει θετικό πρόσιμο, καθώς η «πράσινη» ΚΑΕ είχε κέρδη που προ φόρων ανέρχονταν στα 1.419.223,97 ευρώ, ποσό αυξημένο σε σχέση με την περσινή περίοδο.

Η ενημέρωση της ΚΑΕ:

Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ως άνω Εταιρείας στην 32η εξ αναβολή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «ΠΑΟ – ΚΑΕ» εις την έδρα και τα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην Κηφισιά Αττικής επί του 14ου χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, που θα γίνει την 1η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 π.μ., δια να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως της Συνελεύσεως :

Θέμα 1ο : Υποβολή και έγκριση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως 01/07/2014 – 30/06/2015.

Θέμα 2ο : Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της υπολόγου χρήσεως 01/07/2014 – 30/06/2015 (Ισολογισμός, Προσάρτημα και Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως).

Θέμα 3ο : Υποβολή και έγκριση της Εκθέσεως του Ορκωτού Λογιστή επί χρήσεως 01/07/2014 – 30/06/2015.

Θέμα 4ο : Έγκριση αμοιβών συμβούλων.

Θέμα 5ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχειρίσεως, ελέγχου και αποζημιώσεως δια την υπόλογο χρήση 01/07/2014 – 30/06/2015.

Θέμα 6ο : Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών λογιστών ελεγκτών δια την εταιρική χρήση 01/07/2015 – 30/06/2016.

Θέμα 7ο : Κάθε θέμα που δεν συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα Ημερησία Διάταξη της παρούσης Προσκλήσεως δια την συνέλευση δύναται να προστεθεί νέο θέμα εφόσον δεν υπάρχει έγγραφη αντίρρηση από τους μετόχους της Εταιρείας. Παμψηφεί και ομόφωνα αποφασίζουν αυτοί δια την προσθήκη νέου θέματος εις την Ημερησία Διάταξη εφόσον παρίσταται εις την παρούσα συνέλευση το σύνολο των μετόχων, μετοχών και ψήφων της Εταιρείας.

Οι εκ των κ.κ. Μετόχων που επιθυμούν να παραστούν εις την παρούσα Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπων, υποχρεούνται να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας τις μετοχές τους εις το ταμείο της Εταιρείας ή εις το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα αναγνωρισμένη τράπεζα και να προσκομίσουν εις τα γραφεία της Εταιρείας τις αποδείξεις περί της τοιαύτης καταθέσεως των μετοχών και τα πληρεξούσια έγγραφα των αντιπροσώπων απόντων μετόχων πέντε (5) πλήρης ημέρες προ της ορισθείσης ως άνω Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρείας.

Έκαστη μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου.

Κηφισιά, 12 Ιανουαρίου 2016

Ο Πρόεδρος & Νόμιμος Εκπρόσωπος της εταιρείας

Εμμανουήλ Παπαδόπουλος

Αναλυτικά:

Best of internet