LIVE: Easwaramurthi/Procto - Ayukawa/Shimizu | S. El Sheikh 08A (W) 2021