LIVE: Thiago Monteiro - Joao Menezes | Cordoba 2021