LIVE: Takahashi/Yamasaki - Noguchi/Shimabukuro | Sharm El Sheikh 08A 2021