LIVE: Rawat/Sureshkumar - Paul/Podzus | Sharm El Sheikh 08A 2021