LIVE: Navarro/Ulyashchenko - Bayerlova/Pulchartov | S. El Sheikh 24B (W) 2020