LIVE: Harrison/Muramatsu - Bektas/Moore | Orlando 48A (W) 2020