LIVE: Babelis/Catry - Gabashvili/Novikov | Cary 2020