LIVE: Paris/Whitehouse - Ivanov/Sabanin | Parnu 01A 2020