LIVE: Glinka/Tkemaladze - Kopp/Veldheer | Antalya 18A 2021