ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Ιστορικά οχήματα: Στο ΦΕΚ η τροποποιημένη ΚΥΑ με τις ρυθμίσεις της κυκλοφορίας τους

ΜΕ ΑΡΚΕΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΠΛΕΟΝ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ιστορικά οχήματα: Στο ΦΕΚ η τροποποιημένη ΚΥΑ με τις ρυθμίσεις της κυκλοφορίας τους

Ιστορικά οχήματα: Στο ΦΕΚ η τροποποιημένη ΚΥΑ με τις ρυθμίσεις της κυκλοφορίας τους

Το 2017 μια Κοινή Υπουργική Απόφαση της τότε κυβέρνησης, ουσιαστικά εξαφάνισε τα κλασικά αυτοκίνητα από τους δρόμους καθώς σχεδόν απαγόρευε την κυκλοφορία τους. Η νέα ΚΥΑ που μόλις δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, επαναφέρει αρκετές από τις ελευθερίες που απολάμβαναν.

Το 2017 η ΚΥΑ για τα ιστορικά οχήματα, αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες, ανάγκαζε τους ιδιοκτήτες τους να προβούν στην έκδοση κανονικών αριθμών κυκλοφορίας και την υπαγωγή των οχημάτων αυτών σε αντίστοιχο καθεστώς όμοιο με τα μοντέρνα οχήματα, χωρίς τις ελαφρύνσεις οι οποίες ίσχυαν.

Το 2019 μετά από την κατάθεση του φακέλου προτάσεων από τις Λέσχες Ιστορικών Αυτοκινήτων στο υπουργείο Μεταφορών, λύθηκαν μερικά από τα θέματα τα οποία είχαν προκύψει. Συγκεκριμένα οι Λέσχες ζήτησαν  ελεύθερη κίνηση των Ιστορικών αυτοκινήτων τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες καθώς και τέσσερις ημέρες το μήνα κίνηση για συντήρηση και επισκευή - συγκεκριμένα την 1η, 2η, 3η και 4η Τετάρτη κάθε μήνα.

Ενδιάμεσα, το υπουργείο Μεταφορών είχε εκδόσει αναστολή της απόφασης, που πρακτικά ακινητοποιούσε κάθε ιστορικό όχημα μέχρι νεωτέρας.

Οι αλλαγές

- Τα ιστορικά οχήματα πρέπει να έχουν έγκριση από τους φορείς που είναι αναγνωρισμένοι από τις αντίστοιχες παγκόσμιες ομοσπονδίες, με την σημαντική σημείωση πως τα οχήματα που είχαν χαρακτηριστεί ιστορικού ενδιαφέροντος, μπορούν να διατηρήσουν τον χαρακτηρισμό τους χωρίς να πρέπει να ξανακάνουν όλη τη διαδικασία από την αρχή.

Στο θέμα της κυκλοφορίας το Άρθρο 3 της ΚΥΑ αναφέρει τα εξής:

Όροι κυκλοφορίας οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος

«Επιτρέπεται η, κατ’ εξαίρεση των οριζόμενων των άρθρων 88 και 90 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, θέση σε δημόσια κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος που δεν φέρουν τα στοιχεία κυκλοφορίας των ανωτέρω διατάξεων του Κ.Ο.Κ. μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Για τους σκοπούς συμμετοχής σε διοργανώσεις των φορέων ιστορικών οχημάτων νομίμως αδειοδοτημένες, κατά τα οριζόμενα του άρ. 49 του Κ.Ο.Κ., εφόσον ο οδηγός και το όχημα φέρουν αθροιστικά:

αα. νόμιμη άδεια οδήγησης και αποδεικτικό ασφάλισης του οχήματος

αβ. τo ενάριθμο διακριτικό γνώρισμα της παρ. 2 του άρθρου 2

αγ. βεβαίωση του διοργανωτή, στην οποία αναγράφεται η απόφαση αδειοδότησης και βεβαιώνεται η ημερομηνία διεξαγωγής και η διάρκειά τους, καθώς και η συμμετοχή του συγκεκριμένου οχήματος σε αυτήν. Η κυκλοφορία του οχήματος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, επιτρέπεται για την άπαξ αυτοκίνητη μετακίνηση κατά τις προηγούμενες δύο (2) ημέρες πριν την έναρξη και κατά την επόμενη μία (1) ημέρα μετά τη λήξη της διοργάνωσης. Εάν η μετακίνηση πραγματοποιείται για τη συμμετοχή σε διοργανώσεις στην αλλοδαπή, οι παραπάνω ημέρες μετακίνησης ισχύουν για την μετάβαση από τον χώρο στάθμευσης του οχήματος προς το σημείο εξόδου από τη Χώρα και από το σημείο εισόδου στη Χώρα προς τον χώρο στάθμευσης του οχήματος.

β. Για τους σκοπούς της επισκευής τους, εφόσον ο οδηγός και το όχημα φέρουν αθροιστικά: αα. νόμιμη άδεια οδήγησης και αποδεικτικό ασφάλισης του οχήματος

ββ. το ενάριθμο διακριτικό γνώρισμα της παρ. 2 του άρθρου 2, γγ. κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο - επί παραδείγματι, τιμολόγιο, απόδειξη παροχής υπηρεσιών ή άλλο συναφές νόμιμο παραστατικό - από το οποίο προκύπτει η ημέρα εισόδου και εξόδου του οχήματος από το συνεργείο.

Η κυκλοφορία του οχήματος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, επιτρέπεται για την αυτοκίνητη μετακίνηση από και προς τον τόπο στάθμευσης του οχήματος και τον χώρο του συνεργείου, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: (α) εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας όπου σταθμεύει και φυλάσσεται το όχημα, ή σε όμορη Περιφερειακή Ενότητα της ίδιας ή άλλης όμορης Περιφέρειας, (β) ειδικώς για την Περιφέρεια Αττικής (πλην Π.Ε. Νήσων), εντός των ορίων αυτής ή σε όμορη Περιφερειακή Ενότητα άλλης Περιφέρειας. γ. Για τους σκοπούς της διάνυσης διαδρομών για τη συντήρησή τους, εφόσον ο οδηγός και το όχημα φέρουν αθροιστικά: αα. νόμιμη άδεια οδήγησης και αποδεικτικό ασφάλισης του οχήματος. ββ. το ενάριθμο διακριτικό γνώρισμα της παρ. 2 του άρθρου 2. Η κυκλοφορία του οχήματος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, επιτρέπεται κάθε Κυριακή εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας όπου σταθμεύει και φυλάσσεται το όχημα, με εξαίρεση την περιοχή της Αττικής (πλην Π.Ε. Νήσων), όπου η κυκλοφορία επιτρέπεται εντός της οικείας Περιφέρειας.»

Ποιο χαρακτηρίζεται ως Παλαιό (Ιστορικό) Όχημα κατά την FIVA; Εκείνο που έχει ηλικία τριάντα (30+) ετών, διατηρεί τα αρχικά του χαρακτηριστικά και είναι άριστα συντηρημένο. Άρα εκείνο για το οποίο η FIVA μέσω των κατά τις χώρες επίσημων εκπροσώπων της, αποδέχεται ως κατάλληλo για έκδοση Πιστοποιητικού Αναγνώρισης (κάρτα FIVA).

Βλέπουμε λοιπόν πως εν πάσει περιπτώσει, επιτρέπεται η κυκλοφορία των ιστορικών οχημάτων έστω και με περιορισμούς και δεν χρειάζεται η υπαγωγή των οχημάτων αυτών σε καθεστώς όμοιο με τα μοντέρνα οχήματα και επιπλέον όσα είναι ήδη χαρακτηρισμένα ως ιστορικά δεν χρειάζεται να επαναχαρακτηριστούν. Περιληπτικά προκύπτουν 5 συγκεκριμένες και ουσιαστικές βελτιώσεις και ωφέλειες σε σχέση με την προηγούμενη:

  • ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ο διαχωρισμός Ιστορικών πριν το ’70 και Ιστορικών μετά το ΄70. Ότι έχει μέχρι 31.12.2019 πιστοποιηθεί σαν Ιστορικό διατηρεί τον τίτλο του, οι μετά το ΄70 τα Ιστορικά Οχήματα ΔΕΝ χρειάζονται επαναξιολόγηση.
  • Το δικαίωμα κίνησης των ιστορικών (εφόσον έχουν δηλώσει συμμετοχή σε συγκεκριμένη εκδήλωση που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα της Λέσχης τους) ισχύει ΔΥΟ μέρες πριν την εκδήλωση και ΜΙΑ μέρα μετά.
  • Η κίνηση προς τα Συνεργεία είναι Ελεύθερη ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ μέρα. Αρκεί το συνεργείο να βρίσκεται είτε στον Νομό του ιδιοκτήτη του οχήματος, είτε (το πολύ) σε όμορο Νομό (δηλαδή στον διπλανό Νομό). Για το «πήγαινε» απαιτείται ενημέρωση του Συνεργείου ότι σε περιμένει!!!! ενώ για το «έλα» αποδεικτικό επίσκεψης ότι πράγματι πήγες!!! Λογικό.

Τα πιστοποιημένα Ιστορικά Οχήματα, μπορούν να κυκλοφορούν ΕΛΕΥΘΕΡΑ, ΚΑΘΕ Κυριακή εντός του Νομού που ανήκει ο ιδιοκτήτης και επίσης ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ τα "ακριβά" έγγραφα “ΒΧ” (Βεβαίωση Χαρακτηρισμού) και “ΠΚΙΟ” (Πιστοποιητικό Καταχώρησης Ιστορικού Οχήματος)

Αυτονόητη προϋπόθεση για όλα τα παραπάνω είναι α) Το Οχημα να είναι πιστοποιημένο και β) Να είναι ασφαλισμένο.

Ολόκληρο το ΦΕΚ με την ΚΥΑ εδώ!