Τέλη κυκλοφορίας: Νέα παράταση της προθεσμίας έως 26 Φεβρουαρίου

Gazzetta team
Τέλη κυκλοφορίας: Νέα παράταση της προθεσμίας έως 26 Φεβρουαρίου
Λόγω των συνθηκών που επικρατούν, οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας τους αργότερα για το νέο έτος που έρχεται.


Έως και την τελευταία εργάσιμη μέρα του Φεβρουαρίου (26/02/2021) παρατείνεται η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2021, που έληγε κανονικά στο τέλος του έτους, καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία.

Συγκεκριμένα η απόφαση που δημοσιέυτηκε αφορά την προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2021, που λήγει την 31-12-2020, καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία, η οποία παρατείνεται έως και την τελευταία εργάσιμη μέρα του μηνός Φεβρουαρίου 2021.

Ενώ η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση

Α.1266/2020

Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2021 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία.

Αριθμ. Α.1266

Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2021 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία.

(ΦΕΚ Β 5501/14.12.2020)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Την περ. 1 της υποπαρ. Ε7 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α'222), όπως ισχύουν.

2. Το άρθρο 22 του ν.2367/1953 (Α'82 ), καθώς και το άρθρο 40 του ν. 2214/1994 (Α' 75), όπως ισχύουν.

3. Την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (Α'242) και τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 35 του ν. 3986/2011 (Α'152), όπως τέθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4346/2015 (Α'152) και τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4410/2016 (Α'141).

4. Το π.δ. 142/2017 (Α' 181) «περί του Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

5. Την υπό στοιχεία Δ5Α 1123655 ΕΞ/6-8-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β' 1964), «Ανάθεση είσπραξης Δημοσίων Εσόδων σε φορείς είσπραξης μέσω των Υπηρεσιών της εταιρείας Διατραπεζικά Συστήματα Α. Ε.(ΔΙΑΣ Α.Ε)».

6. Την υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ 339 ΕΞ 2019/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β'3051).

7. Τον ν 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διορθωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α'94) και ιδίως το άρθρο 41 αυτού.

8. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2021, καθώς και για τη θέση σε ακινησία των οχημάτων.

9. Τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρούσας προκαλείται μικρή μετάθεση του χρόνου είσπραξης τελών κυκλοφορίας έτους 2021 και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2021, που λήγει την 31-12-2020, καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία, παρατείνεται έως και την τελευταία εργάσιμη μέρα του μηνός Φεβρουαρίου 2021.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ακολουθήστε την σελίδα του InMotion στο Facebook!