Super League 1: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την τηλεοπτική παραγωγή τεσσάρων ΠΑΕ

Gazzetta team
Super League 1: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την τηλεοπτική παραγωγή τεσσάρων ΠΑΕ

bet365

Η Super League επιθυμεί να αναθέσει το έργο της τηλεοπτικής παραγωγής των εντός έδρας αγώνων ποδοσφαίρου ανδρών των ΠΑΕ Ατρόμητος Αθηνών, Λαμία, Ξάνθη και Παναιτωλικός για τον β΄ γύρο και τα playoffs / playouts του Πρωταθλήματος Super League, αγωνιστικής περιόδου 2019/20, οι οποίοι θα μεταδοθούν από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ SUPER LEAGUE 1 (Β΄ ΓΥΡΟΥ & PLAYOFFS / PLAYOUTS ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-20)

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση περί υποβολής προσφορών για το έργο της τηλεοπτικής παραγωγής των εντός έδρας αγώνων των ΠΑΕ Ατρόμητος Αθηνών, Λαμία, Ξάνθη και Παναιτωλικός, για το Β΄ γύρο και τα Playoffs και Playouts του
Πρωταθλήματος Super League 1, αγωνιστικής περιόδου 2019-20. Η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος επαγγελματικού ποδοσφαίρου ανδρών ανώτατης κατηγορίας (A’ Εθνική – Super League 1) με την επωνυμία «Super League 1 Ελλάδα Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης» (εφεξής η «αναθέτουσα αρχή» ή η «Super League»), η οποία αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη υπαγόμενο στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, επιθυμεί να αναθέσει σε τρίτο πρόσωπο το έργο της τηλεοπτικής παραγωγής των εντός έδρας αγώνων ποδοσφαίρου ανδρών των ΠΑΕ
Ατρόμητος Αθηνών, Λαμία, Ξάνθη και Παναιτωλικός για τον β΄ γύρο και τα playoffs / playouts του Πρωταθλήματος Super League 1 αγωνιστικής περιόδου 2019/20, ως αυτό εξειδικεύεται κατωτέρω, οι οποίοι θα μεταδοθούν από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.).

Α. Δικαίωµα υποβολής προσφορών έχουν: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή κοινοπραξίες / συμπράξεις φυσικών ή /και νομικών προσώπων, που έχουν συσταθεί σύμφωνα µε τη νομοθεσία ενός Κράτους Μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.

Β. Αποκλείεται από συµµετοχή: (α) Φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει λευκό ποινικό μητρώο, 2 (β) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές µε την πληρωμή των φόρων και τελών, καθώς και των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας. (γ) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι μέτοχοι (απευθείας ή απώτεροι) ή μέλη Δ.Σ. ΠΑΕ – μέλους της Super League.

Γ. Δικαιώµατα & Υποχρεώσεις Προσφερόντων

(α) Η συµµετοχή στην παρούσα πρόσκληση περί υποβολής προσφορών γίνεται µε ευθύνη του προσφέροντα - υποψηφίου. Η συµµετοχή του στη διαδικασία συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας.

(β) Η Super League δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της σύµβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, να διεξάγει δεύτερο γύρο ανοιχτής διαπραγμάτευσης με το σύνολο ή μέρος των συμμετεχόντων χωρίς ουδεµία υποχρέωση για καταβολή αµοιβής ή αποζηµίωσης εξ αυτού του λόγου στους προσφέροντες για κανένα λόγο.

(γ) Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές µε τη συµµετοχή τους και η Super League δεν αναλαμβάνει καμία σχετική ευθύνη, αποκλειομένης και της ευθύνης εκ των διαπραγματεύσεων.

(δ) Οι προσφέροντες όπως και ο Ανάδοχος υποχρεούνται να τηρούν εμπιστευτικές τις
πληροφορίες που αποκτούν στο πλαίσιο της διαδικασίας που θα εκκινήσει μετά την
υποβολή της προσφοράς τους.

Δ. Το έργο

(α) Ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί στην τηλεοπτική παραγωγή και αποστολή ζωντανού τηλεοπτικού σήματος προς την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. όλων των εντός έδρας αγώνωντων ως άνω ΠΑΕ με ελάχιστο αριθμό έξι (6) καμερών high definition και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 1 της παρούσας.

(β) Ο Ανάδοχος οφείλει να διασφαλίζει, με επιμέλεια και έξοδά του, την ύπαρξη δορυφορικού κυκλώματος (space segment) το οποίο θα ανοίγει μία (1) ώρα πριν από την έναρξη κάθε αγώνα και θα είναι στη διάθεση της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. για λήψη εικόνων από την έδρα διεξαγωγής του αγώνα και το οποίο θα διατηρείται ανοιχτό τουλάχιστον μία (1) ώρα μετά τη λήξη των αγώνων προκειμένου να διευκολύνεται η σύνδεση της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με το οικείο γήπεδο για συνεντεύξεις, ρεπορτάζ και ζωντανές εκπομπές και ανταποκρίσεις στα πλαίσια της κάλυψης του αγώνα.

3 (γ) Στην έννοια της τηλεοπτικής παραγωγής των αγώνων, περιλαμβάνεται η κάλυψη των στατιστικών των αγώνων και η παραγωγή γραφικών 3D της μετάδοσης. Η παραγωγή όλων των αγώνων θα πρέπει να γίνεται σε ανάλυση high definition. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύψει ταυτόχρονα (δηλαδή την ίδια ώρα και μέρα) έως και τέσσερεις (4) αγώνες. Στην έννοια της τηλεοπτικής παραγωγής των αγώνων δεν περιλαμβάνεται (και ως εκ τούτου δεν αποτελεί μέρος του ζητούμενου έργου) ο σχολιασμός και η δημοσιογραφική κάλυψη των αγώνων.

(δ) Οι Υποψήφιοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα ενδεχόμενα της κατ’ εξαίρεση αναβολής ή / και διακοπής (και εν συνεχεία επανάληψης) συγκεκριμένων αγώνων.

(ε) Κάθε Πολυκάμερο Όχημα (OB VAN) που θα χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος για την παραγωγή των αγώνων, θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

1. Η κατασκευή του αμαξώματος να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται άριστη
θερμική και ηχητική μόνωση.

2. Στο εξωτερικό του να υπάρχουν κατάλληλες θέσεις με τα τερματικά σημεία σύνδεσης των καλωδίων εικόνας και ήχου και να υπάρχει επαρκής ποσότητα όλων των τύπων συνδετήρων και καλωδίων που απαιτούνται για τις απαραίτητες
διασυνδέσεις.

3. Επιθυμητό είναι να υπάρχουν τουλάχιστον δυο πόρτες εισόδου – εξόδου και εξωτερική σκάλα για άνοδο στην οροφή, για τοποθέτηση μηχανημάτων, αν απαιτηθεί, όπως κάμερες, ραδιοζεύκτες κλπ.

4. Το σύστημα κλιματισμού να είναι επαρκές για τη θέρμανση και ψύξη τόσο των χώρων στους οποίους βρίσκεται το προσωπικό, όσο και αυτών στους οποίους είναι τοποθετημένα τα μηχανήματα.

5. Να διαθέτει σύστημα σταθεροποίησης τάσης και αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS) που να καλύπτει τα απαραίτητα μηχανήματα για τη συνέχιση της ζωντανής παραγωγής για τουλάχιστον 10 λεπτά.

6. Να διαθέτει γεννήτρια ρεύματος (Η/Ζ) για εφεδρεία , η ισχύς της οποίας θα εγγυάται την ομαλή συνέχιση της παραγωγής σε περίπτωση που υπάρχει διακοπή ρεύματος στο στάδιο.

7. Στο εσωτερικό του να υπάρχει οριοθετημένη διάκριση των χώρων που απαιτούνται για την παραγωγή (ρύθμισης ήχου, ρύθμισης εικόνας, εγγραφής και Video Replay).

8. Να διαθέτει από έξι (6) έως δέκα (10) κάμερες High Definition, ψηφιακής επεξεργασίας ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε παραγωγής, ιδίου τύπου,

4 broadcast, με 3 οπτικούς αισθητήρες CCD των 2/3’’ και σταθμό βάσεως (CCU), με σύστημα triax ή οπτικής ίνας, που θα εξασφαλίζει τη δυνατότητα παραγωγής σε απόσταση τουλάχιστον μέχρι και 300 μέτρα από το αυτοκίνητο και δυνατότητες ενδοεπικοινωνίας, tallies, κατάλληλα V/F κ.λπ. Ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε παραγωγής, τουλάχιστον 2 από τις κάμερες να μπορούν να μετατραπούν σε Super Slow Motion 3Φ χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Να συνοδεύονται από τρίποδες, κεφαλές και βάσεις με ρόδες.

9. Να διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) επιπλέον ψηφιακές broadcast mini cam με τα απαραίτητα στηρίγματα για την ανάρτησή τους και παρελκόμενα για τη λειτουργία τους, όταν αυτό απαιτείται, χωρίς επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

10. Να διαθέτει φακούς τύπου broadcast, ανάλογους του αριθμού των καμερών, για κανονική λήψη, με x2 extender. Σε αυτούς να περιλαμβάνονται τουλάχιστον δύο (2) φακοί με μεγέθυνση μεγαλύτερη ή ίση από 65x (τύπου box). Επίσης να διαθέτει και δύο ευρυγώνιους φακούς τουλάχιστον 4,7mm.

11. Να διαθέτει ψηφιακή τράπεζα μίξης εικόνας τουλάχιστον 24 εισόδων (νideo και key). Να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας «παραθύρων» ή/και πλήρους συστήματος ψηφιακών εφέ, αποθήκευσης σημάτων ακίνητων εικόνων και σημάτων animation ενδεικτικής διάρκειας τουλάχιστον 8 sec. καθώς και τουλάχιστον 4 DSK.

12. Να διαθέτει σήματα εξόδου OB VAN σε μορφότυπο SD-SDI & HD-SDI.

13. Να διαθέτει τράπεζα μίξης ήχου τουλάχιστον 32 εισόδων με 4 groups, με τα απαραίτητα περιφερειακά όπως CD player, ISDN codec, δύο (2) τουλάχιστον υβριδικών τηλεφώνων κ.λπ. καταλλήλως συνδεδεμένων και με στερεοφωνική έξοδο.

14. Να υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής των σημάτων ήχου και σε μορφή embedded.

15. Να υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής τουλάχιστον δυο διαφορετικών σημάτων με τέσσερα (4) κανάλια (1 group) embedded ήχου το καθένα.

16. Να υπάρχει η δυνατότητα διαχείρισης πολυκάναλου ήχου 5.1 και η
κωδικοποίηση του σε μορφή Dolby-E.

17. Να διαθέτει μικρόφωνα και κάσκες με ελάχιστη απαίτηση όπως παρακάτω:
α. Τρία (3) ασύρματα μικρόφωνα χειρός και δύο (2) πέτου.
β. Πέντε (5) ενσύρματα πέτου.
γ. Τέσσερα (4) ενσύρματα κατευθυντικά shot gun.

18. Να διαθέτει commentary units τριών εισόδων, όποτε απαιτηθούν.

19. Να διαθέτει τουλάχιστον δύο ψηφιακοί εγγραφείς τύπου ΧDCAM ή P2 ή συστήματα σκληρών δίσκων SSD.

20. Να διαθέτει τουλάχιστον ένα (1) σύστημα video replay με σκληρούς δίσκους τύπου EVS ή αντίστοιχο, 8 καναλιών. Εάν ζητηθεί η δυνατότητα video replay για όλες τις κάμερες θα πρέπει να προστεθεί επιπλέον σύστημα ή να αυξηθεί ο αριθμός των καναλιών, χωρίς επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

21. Να διαθέτει σύστημα ενδοεπικοινωνίας του σκηνοθέτη με δημοσιογράφους, ρεπόρτερ, γραφικά – στατιστικά, το οποίο θα πρέπει να είναι ενσύρματο και με ασύρματες συνδέσεις για τρεις τουλάχιστον αποδέκτες. Να προσφερθούν τρία (3) ασύρματα ακουστικά.

22. Να διαθέτει κατάλληλο αριθμό μόνιτορ για όλες τις πηγές και δύο μόνιτορ με διαστάσεις τουλάχιστον 21΄΄ στη θέση σχολιαστή ή/και γραμματείας. Επίσης να διαθέτει και παρακολουθητή λήψης off air (TV).

23. Να διαθέτει όλα τα συμπληρωματικά μηχανήματα που κρίνονται απαραίτητα για την ολοκληρωμένη λειτουργία της μονάδας, όπως π.χ. frame synchronizers στις εισόδους εξωτερικών σημάτων, γεννήτρια συγχρονισμού (κατά προτίμηση διπλή με αυτόματη εναλλαγή), waveform monitor, μετατροπείς, διανομείς, audio

delays κ.λπ.

24. Να διαθέτει γεννήτρια χαρακτήρων HD, σύστημα παραγωγής γραφικών HD, στατιστικών και εξειδικευμένο προσωπικό για την καταγραφή- προβολή δεδομένων των αγώνων. Εφ’ όσον απαιτηθεί από τις ανάγκες της παραγωγής, να διαθέτει την δυνατότητα για Virtual Reality των γραμμών του Offside από τις αντίστοιχες κάμερες καθώς και άλλου είδους γραφικά, χωρίς επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

25. Η μεταφορά του σήματος στον Κεντρικό Έλεγχο Τηλεόρασης της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, θα γίνεται ταυτόχρονα με δύο οδεύσεις. Η πρώτη με τη χρήση δορυφορικού κυκλώματος σε υψηλή ευκρίνεια και σε πιστοποιημένο δορυφόρο (9 Mz, S/R 7200). Η δεύτερη με τη χρήση οπτικών ινών ΟΤΕ. Στην περίπτωση μη ύπαρξης οπτικής ίνας και μόνο, μπορεί να είναι δυνατή η χρήση δικτύων π.χ. κινητής τηλεφωνίας. Η σύνδεση τότε θα πρέπει να είναι συμβατή με τον ιδιόκτητο εξοπλισμό που διαθέτει η ΕΡΤ.

26. Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., σε κάθε αγώνα, τεχνικές διευκολύνσεις που αφορούν τον αριθμό των ζητούμενων καμερών που θα διαθέσει από τις ήδη υπάρχουσες που καλύπτουν το γεγονός για την παροχή των επιπλέον ψηφιακών υπηρεσιών κάλυψης του ποδοσφαιρικού αγώνα κατόπιν 6 συνεννοήσεως με το αρμόδιο προσωπικό της ΕΡΤ που θα βρίσκεται στο γήπεδο του οικείου αγώνα.

27. Να διαθέτει δυνατότητα γραφικής απεικόνισης της γραμμής Offside (virtual graphics), σε ζωντανό χρόνο της οριοθετημένης περιοχής Off-side, με δυνατότητα απεικόνισης σε High Definition, καθώς επίσης δυνατότητα γραφικής απεικόνισης της απόστασης μεταξύ της γραμμής του τέρματος και του σημείου από το οποίο εκτελείται το φάουλ (Foul Distance). Παράλληλα με την γραμμή του φάουλ θα πρέπει να απεικονίζεται και ο κύκλος που οριοθετεί την απόσταση που πρέπει να έχουν οι αμυνόμενοι από το σημείο εκτέλεσης του φάουλ με δυνατότητα απεικόνισης σε High Definition.

28. Κάθε Πολυκάμερο Όχημα (OB VAN) θα στελεχώνεται από τις εξής τουλάχιστον, ειδικότητες:

• Τεχνικό υπεύθυνο εγκατάστασης, διασύνδεσης, και λειτουργίας του οχήματος
• Εικονολήπτη
• Ρυθμιστή εικόνας
• Μιξέρ εικόνας
• Σκηνοθέτη
• Ηχολήπτη & Βοηθό Ηχοληψίας
• Χειριστή videο και συστήματος σκληρών δίσκων (Video Replay).
• Χειριστή γεννήτριας χαρακτήρων, γραφικών και καταγραφής-προβολής
στατιστικών.

(στ) Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι η ΕΡΤ δικαιούται, αλλά δεν υποχρεούται, να διαθέτει σκηνοθέτη και διευθυντή παραγωγής για την επίβλεψη του έργου και σε κάθε περίπτωση η ΕΡΤ δικαιούται να προβαίνει σε επιτόπιο δειγματοληπτικό έλεγχο προκειμένου να ελέγχει την τήρηση από τον Ανάδοχο των ανωτέρω τεχνικών προδιαγραφών.

Ε. Αμοιβή του Αναδόχου

(α) Με την προσφορά του κάθε Υποψήφιος οφείλει να αναφέρει το ποσό αμοιβής που αξιώνει ανά αγώνα περιλαμβανομένων όλων των εξόδων / αμοιβών τρίτων / επιβαρύνσεων που τυχόν απαιτούνται (λ.χ. για τη χρήση δορυφορικού κυκλώματος, χρήσης δικτύων οπτικών ινών κ.λπ.). Προσφορές για τμήμα του έργου (ήτοι για συγκεκριμένους αγώνες) ωσαύτως θα εξεταστούν, μόνον, όμως, αν συνδυάζονται με την προσφορά έτερου Υποψηφίου ώστε να καλύπτεται το σύνολο των αγώνων. Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν προτεινόμενη αμοιβή ανά Αγώνα (δεδομένου ότι, με εξαίρεση του αγώνες του Β’ Γύρου της κανονικής περιόδου, ο συνολικός αριθμός των αγώνων playoffs/playouts δεν είναι ορισμένος κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας πρόσκλησης) με ελάχιστο αριθμό έξι (6) καμερών κατά τα ανωτέρω και υποχρεωτικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 1 της παρούσας, αλλά και με αναφορά σε κόστος ανά πρόσθετη κάμερα ανά αγώνα. Σε κάθε περίπτωση, 7 προσφορές που θα υπερβαίνουν το συνολικό ποσό των διακοσίων οκτώ χιλιάδων (208.000,00) ευρώ πλέον ΦΠΑ για τους αγώνες του β’ γύρου της κανονικής περιόδου του Πρωταθλήματος Super League 1 αγωνιστικής περιόδου 2019-2020 (14η -26η αγωνιστική), δεν θα γίνουν αποδεκτές. Όσον αφορά τους αγώνες των playoffs/playouts του Πρωταθλήματος Super League 1 αγωνιστικής περιόδου 2019- 2020, προσφορές που θα υπερβαίνουν το ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000,00) Ευρώ ανά αγώνα πλέον ΦΠΑ δεν θα γίνουν αποδεκτές. (β) Η καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου θα γίνεται σε μηνιαία βάση και δη το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, για τους αγώνες που παρήχθησαν τον προηγούμενο μήνα.

ΣΤ. Προθεσμία και τρόπος Υποβολής Προσφορών

(α) Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Super League 1 (οδ. Μεσογείων 174, Μαρούσι, 15125) σε σφραγισμένο ενυπόγραφο φάκελο με τίτλο «Προσφορά για τα έργο της τηλεοπτικής παραγωγής αγώνων της Super League 1 (α’ γύρου Πρωταθλήματος 2019-20)», το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29/11/2019 και ώρα 14:00.

(β) Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν θα γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή
συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν
από τη Super League 1.

(γ) Η ημερομηνία υποβολής κάθε προσφοράς θα αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της Super League 1.

(δ) Δεκτές θα γίνονται ωσαύτως προσφορές που υποβάλλονται από τον ίδιο τον προσφέροντα ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού ή που υποβάλλονται μέσω ΕΛΤΑ ή άλλων φορέων ταχυμεταφορών υπό την προϋπόθεση λήψης τους από τη Super League 1 εντός της ως άνω προθεσμίας.

(ε) ∆εν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύεται από ειδική συνοδευτική επιστολή, στην οποία
θα πρέπει να αναφέρεται το πρόσωπο που υποβάλλει την προσφορά.

(στ) Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα. Κατ’ εξαίρεση, τεχνικοί όροι μπορούν να έχουν διατυπωθεί στην αγγλική γλώσσα.

(ζ) Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις θετικές προϋποθέσεις της παραγράφου Α της παρούσης θα πρέπει να προσκομισθούν ιδανικά με το φάκελο προσφοράς και 8 πάντως το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης. Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη μη συνδρομή των αρνητικών προϋποθέσεων της παραγράφου Β της παρούσης θα πρέπει να προσκομισθούν ιδανικά με το φάκελο προσφοράς και πάντως το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, ωστόσο μπορούν να βεβαιωθούν και με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του προσφέροντος (με εξαίρεση την υποβολή των ενημεροτήτων της παρ. Β.[γ] που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υποβληθούν πριν την υπογραφή της σύμβασης). Λόγω της επείγουσας ανάγκης ανάθεσης του έργου, η Super League 1 διατηρεί το δικαίωμα να μη ζητήσει την υποβολή μέρους ή και του συνόλου των εν λόγω δικαιολογητικών, κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

(η) Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από την ως άνω καταληκτική ημερομηνία (προθεσμία) υποβολής αυτών. Εάν ζητηθεί, µπορεί να χορηγηθεί παράταση του χρόνου ισχύος για ίσο διάστημα.

Ζ. Νομική φύση της παρούσης πρόσκλησης και κριτήρια επιλογής αναδόχου.

Διευκρινίζεται ότι με την παρούσα πρόσκληση εκκινεί άτυπη διαδικασία χωρίς καμία νομική δέσμευση της Super League 1 έναντι των προσφερόντων ή / και τρίτων προσώπων. Ως εκ τούτου η Super League 1 δύναται να μην αναθέσει το έργο ή να το αναθέσει με όρους διαφορετικούς της παρούσης ή και κατά παρέκκλιση όρων της παρούσης ή ακολουθώντας διαδικασία απευθείας ανάθεσης ή με συνδυασμό αυτών ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κρίνει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και με οποιαδήποτε ποιοτικά ή / και ποσοτικά κριτήρια. Ως εκ τούτου, κάθε υποψήφιος, που υποβάλλει προσφορά κατανοεί ότι ουδεμία σύμβαση θα θεωρείται τελεσθείσα αν δεν υπογραφεί τέτοια, με έγγραφο τύπο. Ωσαύτως ρητά τεκμαίρεται ότι κάθε υποψήφιος αποδέχεται τα ως άνω και παραιτείται του δικαιώματος να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση οιασδήποτε φύσεως κατά της Super League 1.

ΜΑΡΟΥΣΙ, 18/11/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ SUPER LEAGUE 1

ΜΗΝΑΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΑ Β’ ΓΥΡΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ SL1– ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΜΕΡΩΝ

14Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΞΑΝΘΗ – ΑΕΚ 9 ΚΑΜΕΡΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 1 SUPER SLOW)
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΠΑΟΚ 9 ΚΑΜΕΡΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 1 SUPER SLOW)

15Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΞΑΝΘΗ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 6 ΚΑΜΕΡΕΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΛΑΜΙΑ 6 ΚΑΜΕΡΕΣ

16Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΛΑΜΙΑ- ΑΕΚ 9 ΚΑΜΕΡΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 1 SUPER SLOW)
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΟΦΗ 7 ΚΑΜΕΡΕΣ

17Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΞΑΝΘΗ – ΑΕΛ 7 ΚΑΜΕΡΕΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 6 ΚΑΜΕΡΕΣ

18Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 7 ΚΑΜΕΡΕΣ
ΛΑΜΙΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 9 ΚΑΜΕΡΕΣ ( ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 1 SUPER SLOW)

19Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΒΟΛΟΣ 6 ΚΑΜΕΡΕΣ
ΞΑΝΘΗ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 9 ΚΑΜΕΡΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 1 SUPER
SLOW)
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΛΑΜΙΑ 6 ΚΑΜΕΡΕΣ

20Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΛΑΜΙΑ – ΠΑΟΚ 9 ΚΑΜΕΡΕΣ ( ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 1 SUPER SLOW)

21Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΑΡΗΣ 8 ΚΑΜΕΡΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 1 SUPER SLOW)
ΛΑΜΙΑ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 6 ΚΑΜΕΡΕΣ
ΞΑΝΘΗ – ΟΦΗ 7 ΚΑΜΕΡΕΣ

22Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΑΕΚ 9 ΚΑΜΕΡΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 1 SUPER SLOW)

23Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΛΑΜΙΑ – ΑΕΛ 7 ΚΑΜΕΡΕΣ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΒΟΛΟΣ 6 ΚΑΜΕΡΕΣ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 9 ΚΑΜΕΡΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 1 SUPER
SLOW)

24Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΛΑΜΙΑ – ΞΑΝΘΗ 6 ΚΑΜΕΡΕΣ

25Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΞΑΝΘΗ 7 ΚΑΜΕΡΕΣ
ΛΑΜΙΑ – ΑΡΗΣ 7 ΚΑΜΕΡΕΣ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 6 ΚΑΜΕΡΕΣ

26Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΞΑΝΘΗ – ΠΑΟΚ 9 ΚΑΜΕΡΕΣ ( ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 1 SUPER SLOW)

Μπες στο Fantasy του Gazzetta για το ελληνικό πρωτάθλημα, εντελώς δωρεάν. Φτιάξε την δική σου ομάδα, αγόρασε τους κατάλληλους παίκτες και κέρδισε μεγάλα δώρα. Κάνε τις μεταγραφές που πιστεύεις, δημιούργησε το δικό σου πρωτάθλημα και ταυτόχρονα μπορείς να συμμετέχεις στη συνολική βαθμολογία για τα έπαθλα. 

 

Στο Transfer Center του Gazzetta θα μάθεις για όλες τις μεταγραφές που έχουν γίνει το καλοκαίρι για να μην πιαστείς αδιάβαστος στο νέο Fantasy.

SUPERLEAGUE NEWS FEED