Μείωση εσόδων για το Καραϊσκάκη

Μείωση εσόδων και αύξηση ζημιών προ φόρων παρουσίασε η εταιρεία ΣΤΑΔΙΟ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΕ το 2012/2013. 

Μείωση εσόδων για το Καραϊσκάκη

Πρόκειται για την εταιρία που ήταν υπεύθυνη αρχικά για την ανακατασκευή και στην συνέχεια έχει την ευθύνη της εκμετάλλευσης του Σταδίου και των εγκαταστάσεων του στο Νέο Φάληρο.    

Αναλυτικότερα, η DIRECTION BUSINESS REPORTS επεξεργάστηκε τα οικονομικά στοιχεία του ισολογισμού της ΣΤΑΔΙΟ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΕ για την οικονομική χρήση 2012/2013 (01/07/2012 έως 30/06/2013) και συγκρίνοντας τα με τα αντίστοιχα στοιχεία της οικονομικής χρήσης 2011/2012 (01/07/2011 έως 30/06/2012) προκύπτουν τα παρακάτω:

● Ο κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών) της ΣΤΑΔΙΟ Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΒΕΕ για το 2012/2013 ήταν μειωμένος κατά 13,58% και ανήλθε στα 4,83 εκατ. ευρώ έναντι 5,58 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσεως 2011/2012.

● Τα μικτά κέρδη της εταιρείας για το 2012/2013 παρουσιάζουν αύξηση της τάξεως του 24,84% και ανήλθαν στα 1,99 εκατ. ευρώ έναντι 1,59 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσεως. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην μείωση κατά 28,88% που παρουσιάζει το κόστος παρεχόμενων υπηρεσιών το 2012/2013 σε σύγκριση με το 2011/2012.  

● Αυξημένες κατά 61,80% οι ζημίες προ φόρων της εταιρείας το 2012/2013 και ανέρχονται στις -2,78  εκατ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων -1,72 εκατ. ευρώ το 2011/2012. Οι συσσωρευμένες ζημίες της επιχείρησης το 2012/2013 ανήλθαν στις -9,84 εκατ. ευρώ (αυξημένες κατά 39,32% σε σχέση με το 2011/2012).  

● Το μετοχικό κεφάλαιο (καταβλημένο σε 2.050.000 μετοχές των 10 ευρώ) της επιχείρησης για το 2012/2013 ανέρχεται στα 20,5 εκατ. ευρώ και δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή σε σχέση με το 2011/2012.

● Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης για το 2012/2013 ανήλθε στα 10,66 εκατ. ευρώ (-20,68% σε σχέση με το 2011/2012).

● Οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας έφτασαν στα 44,49 εκατ. ευρώ, οριακά μειωμένες κατά 0,28% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012/2011. Πιο συγκεκριμένα από αυτές τα 31,25 εκατ. ευρώ είναι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (υπάρχει ομολογιακό δάνειο ύψους 31,13 εκατ. ευρώ) και τα 13,24 εκατ. ευρώ είναι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.  

● Τα πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης ανήλθαν για το 2012/2013 στα 55,15 εκατ. ευρώ (-5% σε σχέση με το 2011/2012).

 

ΠΗΓΗbusinessnews.gr

Best of internet