Παραμένει στον... αέρα το Goal, ποιοι οι άλλοι πλειστηριασμοί

Παραμένει στον... αέρα το Goal, ποιοι οι άλλοι πλειστηριασμοί

Σε αντίθεση με άλλα ΜΜΕ και εταιρίες του ομίλου του Πήγασου που βγαίνουν στο... σφυρί και μπορούν να αγοραστούν από άλλους επιχειρηματίες, δεν συνέβη το ίδιο με Goal που παραμένει για τα καλά στον αέρα!

Παραμένει στον... αέρα το Goal, ποιοι οι άλλοι πλειστηριασμοί

Εκτός από το Goal, το 50% της NSP, που δεν ήταν ενεχυριασμένα στις τράπεζες αλλά και το 13,06 του MEGA (σ.σ. όπου υπάρχει γενικό πρόβλημα με τις μετοχές του) ότι άλλο έχει σχέση με τον Πήγασο βγαίνει στο... σφυρί. Τα ποσά που αναφέρονται είναι τιμές εκκίνησης, που σημαίνει πως ένας επιχειρηματίας ή υποψήφιος αγοραστής πρέπει να ξεκινήσει στον πλειστηριασμό με τουλάχιστον το ποσό που αναφέρεται. Σε πλειστηριασμό πάνε οι μετοχές της Έθνος Α.Ε. με ποσό 50.000 ευρώ, το PMP που έβγαζε τα περιοδικά (Pegasus Magazine Publication) με 20.000, το ΜΕΛΛΟΝ Group Α.Ε. που είχε επίσης περιοδικά με 20.000, ένα μεγάλο ποσοστό του πρακτορείου διανομής της Ευρώπης με 156.000 ευρώ, το 50% της εκτυπωτικής μονάδας της Ίριδας με 1 εκατ. ευρώ, η Άνωση Α.Ε. με 20.000 ευρώ και το Πήγασος Interactive με τα sites με 20.000 ευρώ.

Επίσης πιο κάτω μπορείτε να δείτε και την απόφαση πλειστηριασμού για τα σήματα των άλλων Media του Πήγασου που πάνε σε πλειστηριασμό:

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
THΣ 1.500/17-7-2017 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΣΗΜΑΤΩΝ
=============================================
Στις είκοσι έξι (26) Ιουλίου του έτους 2017 ημέρα Τετάρτη και από ώρα (4.00) μ.μ. μέχρι ώρα (5.00) μ.μ και στο Ειρηνοδικείο Αθηνών (Κυρίλλου Λουκάρεως 14) εκτίθενται σε αναγκαστικό πλειστηριασμό ενώπιον μου ή του νομίμου αναπληρωτού μου τα παρακάτω εμπορικά σήματα της οφειλέτιδας εταιρείας με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που έχουν δοθεί ως ενέχυρο στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αιόλου αριθμ. 86), η οποία επισπεύδει ατομικά και υπό την ιδιότητά της ως Διαχειριστής Πληρωμών και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων Δανειστών της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της Αvώvυμης Τραπεζικής Εταιρείας με τηv επωvυμία "AΛΦΑ TΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑIΡIΑ" και τoν διακριτικό τίτλo "ALPHA BANK", δυνάμει των : A) από 11-3-2014 σύμβασης ενεχύρασης δικαιώματων επί σήματος και εκχώρηση των απαιτήσεων ενεχύρου των σημάτων «ΕΘΝΟΣ» και «Ε.ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» και Β) από 11-3-2014 σύμβασης ενεχύρασης δικαιώματων επί σήματος για τρία (3) σήματα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» κατά τις διατάξεις του Νομ. Δ/τος της 17ης Ιουλίου / 13ης Αυγούστου 1923 περί ειδικών διατάξεων επί Ανωνύμων Εταιρειών, για να εισπραχθεί απαίτηση ανερχομένη στο ποσό των (77.857.720,56) εντόκως μέχρι εξοφλήσεως.- Τιμή δε για να χρησιμεύσει ως πρώτη προσφορά κατά την ημέρα του πλειστηριασμού ορίζεται για την ομάδα με τα σήματα «ΕΘΝΟΣ» και «Ε.ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» το ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων (2.355.000,00) ευρώ και για την ομάδα των τριών (3) σημάτων «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» το ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων (476.000,00) ευρώ με εγγύηση το τριάντα τοις εκατό (30%) της τιμής πρώτης προσφοράς, δηλαδή για την ομάδα σημάτων «ΕΘΝΟΣ» και «Ε.ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» το ποσό των επτακοσίων έξι χιλιάδων πεντακοσίων (706.500,00) ευρώ και για την ομάδα των τριών (3) σημάτων «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» το ποσό εκατόν σαράντα δύο χιλιάδων οχτακοσίων (142.800,00) ευρώ. Σημειώνεται ότι η πλειστηρίαση των ως άνω σημάτων θα γίνει συνολικά κατά ομάδα σήματος και δεν θα επιτραπεί η εκπλειστηριάση σε ένα μόνο σήμα της ομάδος αλλά σε ΟΛΑ ΤΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΟΜΑΔΟΣ.-
 
Αθήνα 17-7-2017

Best of internet