+slo-gun

Την Τρίτη πάει στη Βουλή η ρύθμιση για την Τούμπα

Την Τρίτη πάει στη Βουλή η ρύθμιση για την Τούμπα

Την Τρίτη πάει στη Βουλή η ρύθμιση για την Τούμπα

Την Τρίτη (23/10) κατατίθεται η τροπολογία για την παραχώρηση των 30 στρεμμάτων περιμετρικά του γηπέδου της Τούμπας, μετά την σχετική ανακοίνωση από τη Βουλή των Ελλήνων.

Η ρύθμιση που αφορά την παραχώρηση 30 στρεμμάτων από το Τ.ΕΘ.Α στον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ θα εισαχθεί προς ψήφιση την Τρίτη (23/10) στην Ολομέλεια της Βουλής.

Η σχετική τροπολογία του Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,  κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του νομοσχεδίου, η οποία είναι υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο της Βουλής, Νίκο Βούτση αναφέρει:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΔ΄
Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018
Ώρα 13.30΄

ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ίδρυση Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις».
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Ευσταθία Γεωργοπούλου – Σαλτάρη και Όλγα Κεφαλογιάννη.
Σημείωση: Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε στη συνεδρίαση της 22ας Οκτωβρίου 2018 τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μία (1) συνεδρίαση».

Αναλυτικά η τροπολογία αναφέρει:

«Παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος κατά χρήση, διοίκηση και διαχείριση για ενενήντα εννέα (99) έτη στο ερασιτεχνικό Αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία «Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών» (Π.Α.Ο.Κ.), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ιδρύθηκε με την αριθ. 822/1926 απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, στο εξής «Σωματείο», έκταση συνολικού εμβαδού 29.284 τ.μ., η οποία βρίσκεται στο Δήμο Θεσσαλονίκη και αποτελείται από τα ακίνητα:
α) με ΚΑΕΚ 190446701019/0/0 εμβαδού 21.722 τ.μ.,
β) με ΚΑΕΚ 190446701021/0/0 εμβαδού 344 τ.μ., τα οποία ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας και
γ) με ΚΑΕΚ 190446304020/0/0 εμβαδού 7.218 τ.μ το οποίο ανήκει κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή στο Ελληνικό Δημόσιο, ώστε, μαζί με το όμορο ακίνητο με ΚΑΕΚ 190446701017/0/0 που ανήκει κατά πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή στο Σωματείο, να αποτελεί ενιαία έκταση για την εκπλήρωση του καταστατικού σκοπού του και την ανέγερση νέων αθλητικών εγκαταστάσεων του Σωματείου με τις απαραίτητες βοηθητικές εγκαταστάσεις και τις συνοδές χρήσεις και συμπληρωματικές τους λειτουργίες.

Η παραχωρούμενη έκταση καθώς και η ιδιοκτησία του Σωματείου δύναται να τροποποιηθούν κατά όρια και έκταση κατά τη διαδικασία των πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας αίρεται η παραχώρηση σε περίπτωση που δεν έχει εκπληρωθεί ο σκοπός της παραχώρησης μετά την πάροδο τεσσάρων (4) ετών από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 7.
Το Σωματείο εξουσιοδοτείται με το παρόν και αναλαμβάνει, στο όνομα και για λογαριασμό των κυρίων των παραχωρούμενων ακινήτων, το ίδιο ή δια εξουσιοδοτημένων από αυτό οργάνων, να διεκπεραιώσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ενώπιον της Διοίκησης, να υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό των κυρίων των ακινήτων συμβολαιογραφών πράξεων που αφορούν στην παραχώρηση σε κοινή χρήση τμήματος της παραπάνω έκτασης, στην ανταλλαγή ή στην προσάρτηση εκτάσεων με ακίνητα του Δήμου Θεσσαλονίκης ή στη σύσταση δουλείας επί αυτής εντός του χρονικού ορίου της παρ. 1, προκειμένου να εκδοθούν πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού των εκτάσεων που παραχωρούνται με το παρόν και να αποβληθούν τρίτοι, μη κύριοι, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Σε περίπτωση που από τη διαδικασία προκύψουν εισφορές σε χρήμα, αυτές θα βαρύνουν το Σωματείο.

Για την επίτευξη του σκοπού της παραχώρησης και για την ολοκλήρωση και έγκριση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, κατά της διατάξεις του ν. 4447/2016 (Α’ 241), με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, δύναται να παραχωρηθεί στο Σωματείο από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, κατά χρήση και άνευ ανταλλάγματος, οποιαδήποτε όμορη έκταση του Δήμου και να συνενωθεί με το παραχωρούμενο ακίνητο. Χτίσματα που βρίσκονται επί της παραχωρούμενης έκτασης δύναται να κατεδαφιστούν με αποκλειστική ευθύνη, μέριμνα και έξοδα του Σωματείου

Για την εκπλήρωση των σκοπών της παραχώρησή της παρ. 1 και των ειδικότερων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει το Σωματείο με τις συμβάσεις του παρόντος, το τελευταίο δύναται να προβαίνει σε κάθε νόμιμη ενέργεια, να αποδέχεται δωρεές ή χορηγίες από τρίτους και να συμβάλλεται και να εκχωρεί δικαιώματα και υποχρεώσεις σε τρίτους.

Για την εκπλήρωση των σκοπών της παραχώρησή και την υλοποίηση των δράσεων που αναφέρονται στους καταστατικούς σκοπούς του Σωματείου, περιλαμβανομένης και της ανέγερσης, συμπλήρωσης, αναβάθμισης και επέκτασης των αθλητικών εγκαταστάσεων, ο οικείος Δήμος, η οικεία Περιφέρεια, Ιδρύματα, το Δημόσιο ή άλλοι φορείς του δημόσιου τομέα της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 δύνανται να υπογράφουν με το ερασιτεχνικό αθλητικό Σωματείο ειδικές προγραμματικές συμβάσεις αθλητικής ανάπτυξης, έργων υποδομής, ανάπλασης περιοχής καθώς και κατασκευής χώρων στάθμευσης.

Στις συμβάσεις αυτές ορίζεται το αντικείμενο της σύμβασης, ο σκοπός και το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισμός τους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσει των συμβαλλομένων, το τυχόν χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, οι εισφορές, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσει, το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της και οι αρμοδιότητές του, οι ρήτρες σε βάρος του συμβαλλόμενου που παραβαίνει τους όρους της σύμβασης και η διάρκεια αυτής και κάθε θέμα σχετικό με την υλοποίηση, εφαρμογή, διαχείριση και λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 100 του ν.3852/2010 (Α 87)

Η συμβολαιογραφική δήλωση της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 960/1979 (Α’ 194) για τις θέσεις στάθμευσης που θα δημιουργηθούν μπορεί να γίνεται από το Σωματείο για λογαριασμό των κυρίων των ακινήτων της παραχωρούμενης έκτασης.

Οι χρήσεις γης για τις εκτάσεις της παρ. 1 μπορεί να είναι οι χρήσεις της γενικής κατηγορίας Πολεοδομικό Κέντρο και της ειδικής χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων [μεγάλες (4.2) και ειδικές (4.3) αθλητικές εγκαταστάσεις] σύμφωνα με τα άρθρα 1, 4 και 13 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114), καθώς και εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Πάρκα κεραιών τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών. Οι χρήσεις εξειδικεύονται στο προεδρικό διάταγμα της παρ. 7

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την έγκριση ειδικού χωρικού σχεδίου στα ακίνητα της παρ. 1, σύμφωνα με τις διατάξει του άρθρου 8 του ν. 4447/2016, καθορίζονται και οι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης, ο συντελεστής δόμησης και ο συντελεστής κατ’ όγκο δεν υπερβαίνει τα προβλεπόμενα στην 50111/11.12.2003 απόφαση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Δ’ 1371) και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος δεν υπερβαίνει τα σαράντα (40,00) μέτρα με εξαίρεση το ύψος των πυλώνων φωτισμού το οποίο καθορίζεται μετά από την μελέτη φωτοτεχνικής κάλυψης.

Η περίπτ. ε της παρ. 1 της ΥΑ 50111/11.12.2003 απόφασης της Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καταργείται. Στο πλαίσιο της σύνταξης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου το Σωματείο έχει το δικαίωμα να προτείνει τις ειδικότερες χρήσεις γης και τους ειδικούς όρους δόμησης για την παραχωρούμενη έκταση

Ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης των αυτοκινήτων ορίζεται συνολικά στις (600) εξακόσιες. Από αυτές διακόσιες (200) θέσεις πρέπει να βρίσκονται εντός χώρου των νέων εγκαταστάσεων ή σε άμεση επαφή με αυτές και τετρακόσιες (400) θέσεις πρέπει να βρίσκονται σε ιδιόκτητο, ή δημόσιο ή δημοτικό ακίνητο που να μην απέχει από τις εξυπηρετούμενες εγκαταστάσεις πλέον των χιλίων μέτρων και οι οποίες θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί κατά την έκδοση της άδειας λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Για την αξιοποίηση των εκτάσεων της παρ. 1 και για την πληρέστερη προστασία των αρχαιοτήτων της ευρύτερης περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, σύμφωνα με την υπ.αρ ΥΠΠ0/ΑΡΧ/Α1/Φ16/49445/2060 «Κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου στην Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκης» (ΒΊ89/1990), πριν την έκδοση του π.δ. της παρ. 7, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού σύμφωνα με τα άρθρα 10,12 και 14 του ν. 3028/2002 (Α’ 153)

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 14 και 37 του ν. 3028/2002, για την παρακολούθηση όλων των εκσκαφικών εργασιών, την εκτέλεση αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών καθώς και εργασιών προστασίας και ανάδειξης αρχαιολογικών ευρημάτων και μνημείων στο πλαίσιο του έργου, θα υπογράφει μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και του κύριου του έργου, -1σύμφωνα με το άρθρο 6 και το υπόδειγμα του Παραρτήματος II του ν. 4072/2012 (Α’ 86)».

Best of internet