+slo-gun

Βιώσιμη ανάπτυξη με «πράσινη» ενέργεια για την ΕΥΔΑΠ

Βιώσιμη ανάπτυξη με «πράσινη» ενέργεια για την ΕΥΔΑΠ

Βιώσιμη ανάπτυξη με «πράσινη» ενέργεια για την ΕΥΔΑΠ

Η Ε.ΥΔ.Α.Π., με υπευθυνότητα, με τεχνογνωσία και κυρίως με σταθερή ανθρωποκεντρική προσέγγιση, διαχειρίζεται με επιτυχία εδώ και δεκαετίες τον κύκλο του νερού, το οποίο και διαθέτει σε όλους τους πολίτες χωρίς διακρίσεις και το αποδίδει πίσω στο περιβάλλον καθαρό.

Με στόχο να συμβάλει στη βελτιστοποίηση του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας αλλά και να καταστεί ακόμη πιο ανταγωνιστική, η ΕΥΔΑΠ έχει ξεκινήσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αξιοποίησης των εναλλακτικών και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Με βασική στρατηγική την εξοικονόμηση πόρων και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, η εταιρεία υλοποιεί δράσεις που αφορούν σε υδροηλεκτρικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σε έργα συμπαραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιοαερίου και φυσικού αερίου, σε φωτοβολταϊκά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και σε πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας.

Η ΕΥΔΑΠ ως εταιρεία  που δραστηριοποιείται στην διαχείριση υδατικών πόρων δεν μένει αμέτοχη σε δράσεις ενσωμάτωσης πρακτικών προστασίας του περιβάλλοντος. Η εταιρεία εφαρμόζει δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθησίας με υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συγκεκριμένη επικοινωνιακή στρατηγική.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα παράγει ένα από τα πιο ποιοτικά νερά του κόσμου. Οι κύριες πηγές υδροληψίας και οι ταμιευτήρες της Ε.ΥΔ.Α.Π. βρίσκονται σε αγνές περιοχές, απαλλαγμένες από γεωργική και βιομηχανική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα η ελληνική πρωτεύουσα να τροφοδοτείται με νερό με φυσικό τρόπο που απαιτεί ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.

Η αειφόρος ανάπτυξη βασικός πυλώνας της στρατηγικής της ΕΥΔΑΠ

Η στρατηγική της ΕΥΔΑΠ είναι βασισμένη στην επίτευξη ισορροπημένης και αειφόρου ανάπτυξης προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, των πελατών, των εργαζομένων, των μετόχων και όλων των εχόντων έννομο συμφέρον απ’ αυτήν.

Οι κύριοι άξονες της στρατηγικής της είναι:

Αύξηση της αποτελεσματικότητας στη λειτουργία της Εταιρίας

Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

Επέκταση του πελατολογίου - Αύξηση της γεωγραφικής κάλυψης

Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων

Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού

Αξιοποίηση της τεχνολογίας και της καινοτομίας

Διευθέτηση του ρυθμιστικού και συμβατικού πλαισίου με το Ελληνικό Δημόσιο

Αυστηρή εφαρμογή και συμμόρφωση με όλα τα ποιοτικά και λειτουργικά πρότυπα

 

Λίγα λόγια για την ΕΥΔΑΠ

Η ΕΥΔΑΠ ιδρύθηκε το 1980 μετά από τη συγχώνευση της Ανωνύμου Ελληνικής Εταιρείας Υδάτων των Πόλεων Αθηνών - Πειραιώς (Ε.Ε.Υ.) και περιχώρων και του Οργανισμού Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ο.Α.Π.). Στη σημερινή νομική της μορφή περιήλθε το 1999, όταν τα κυριότερα πάγια της Εταιρείας, δηλαδή τα φράγματα, οι ταμιευτήρες, τα εξωτερικά υδραγωγεία και τα αντλιοστάσια απορροφήθηκαν από την Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ ΝΠΔΔ, παραμένοντας στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου. Τον Ιανουάριο του 2000, η ΕΥΔΑΠ εισήχθη στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.  

Το πελατολόγιο της ΕΥΔΑΠ στον τομέα της ύδρευσης, περιλαμβάνει περίπου 4.300.000 πελάτες (2.030.000 συνδέσεις), ενώ το μήκος των αγωγών ανέρχεται σε 9.500 χλμ. Ο τομέας της αποχέτευσης εξυπηρετεί 3.200.000 πελάτες, ενώ το συνολικό μήκος αγωγών ανέρχεται σε 8.000 χλμ.

Οι σκοποί της λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ είναι οι εξής:

Παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.

Μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης.

Άντληση, αφαλάτωση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και διανομή πάσης φύσεως υδάτων με στόχο την υλοποίηση των προαναφερομένων σκοπών της ΕΥΔΑΠ.

Έργα και διαδικασίες συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας, καθώς και διαχείριση και διάθεση των προϊόντων της επεξεργασίας των λυμάτων.

Η περιοχή αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ είναι η μείζων περιοχή της Αττικής. Όμως η ΕΥΔΑΠ έχει τη δυνατότητα να παρέχει όλο το εύρος των υπηρεσιών της και εκτός περιοχής αρμοδιότητάς της μέσω θυγατρικών Εταιριών και μέσω σύναψης προγραμματικών συμβάσεων με τους ΟΤΑ.

Best of internet