Η απολογιστική Γ.Σ. της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Η απολογιστική Γ.Σ. της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Η απολογιστική Γ.Σ. της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Με βασικό θέμα συζήτησης και έγκρισης τον οικονομικό απολογισμό της προηγούμενης σεζόν θα πραγματοποιηθεί στις 15 Δεκεμβρίου η απολογιστική γενική συνέλευση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Η απολογιστική γενική συνέλευση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα διεξαχθεί στις 15/12, όπως ανακοίνωσε η ασπρόμαυρη ΠΑΕ, με θέματα ημερησίας διάτασης γύρω από τα οικονομικά πεπραγμένα της περσινής αγωνιστικής σεζόν, αλλά και διάφορες εγκρίσεις της τρέχουσας περιόδου.

Αναλυτικά, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στην προκήρυξη της Γ.Σ. αναφέρει:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της "ΠΑΕ ΠΑΟΚ", ΑΡ. Μ.Α.Ε. 99130/06/Β/86/77 και ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 122030904000, σύμφωνα με το νόμο 2190/20 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών" όπως ισχύει και το Καταστατικό της, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 στα επί της οδού Μικράς Ασίας – Γήπεδο Τούμπας γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 01.07.2016 – 30.06.2018, στις οποίες περιλαμβάνονται και ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή σύμφωνα με το άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920.

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.07.2016 έως 30.06.2017.

Eγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 01.07.2016 – 30.06.2017. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 01.07.2017 – 30.06.2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Eγκριση αμοιβής μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οι κύριοι Μέτοχοι, πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2190/20 "Περί Ανωνύμων Εταιριών", όπως τροποποιήθηκε και το Καταστατικό της Εταιρίας να καταθέσουν τις μετοχές τους (ή τους προσωρινούς τους τίτλους) πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρίας στη Θεσσαλονίκη (Μικράς Ασίας – Γήπεδο Τούμπας) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική Τραπεζική Εταιρία.

Εντός της ίδιας προθεσμίας πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία και οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα τυχόν νομιμοποιητικά έγγραφα και έγγραφα αντιπροσώπευσης».

Best of internet