Πάει για αύξηση Μ.Κ. 1 εκατ. ευρώ ο Πλατανιάς

Πάει για αύξηση Μ.Κ. 1 εκατ. ευρώ ο Πλατανιάς

Έκτακτη Γ.Σ. για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου του Πλατανιά κατά 1 εκατ. ευρώ πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 7 Απριλίου.

Πάει για αύξηση Μ.Κ. 1 εκατ. ευρώ ο Πλατανιάς
Αναλυτικά η σχετική πρόσκληση:
 
Κατόπιν της από 15-03-2016 απόφασης του Δ.Σ. και σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό, καλούνται οι µέτοχοι της ΠΑΕ ΑΟ Πλατανιά - Ποδοσφαιρική Ανώνυµη Εταιρεία σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 07-04-2016 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 21:00 στα γραφεία ης εταιρείας στην οδό Γεωργίου Μαραµπουτάκη 99 στην δηµοτική κοινότητα Πλατανιά Χανίων του Δήµου Πλατανιά Χανίων µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
 
1. Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου κατά 999.990,00 ευρώ
2. Λοιπά θέµατα
 
Καλούνται οι µέτοχοι και αντιπρόσωποι των µετόχων, για να έχουν δικαίωµα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση πρέπει, κατά το νόµο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των µετοχών τους στο ταµείο της εταιρείας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε µία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους πέντε τουλάχιστον ηµέρες πριν την ηµέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση µη επιτεύξεως απαρτίας, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα γίνει στον ίδιο χώρο την Τρίτη 19-4-2016 και ώρα 21:00 µε τα αυτά άνω θέµατα. 
 
Πλατανιάς 15-03-2016

Best of internet