Στο νομοσχέδιο η σύνθεση Διαιτητικών Δικαστηρίων της ΕΠΟ

Στο νομοσχέδιο η σύνθεση Διαιτητικών Δικαστηρίων της ΕΠΟ

Στο νομοσχέδιο η σύνθεση Διαιτητικών Δικαστηρίων της ΕΠΟ

Στο νομοσχέδιο «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκησης δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις» αναμένεται να συμπεριληφθεί τροπολογία για τη σύνθεση Διαιτητικών Δικαστηρίων της ΕΠΟ! 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται: «τα Πειθαρχικά και Δικαιοδοτικά Όργανα του Ποδοσφαίρου, που λειτουργούν είτε στα πλαίσια της ΕΠΟ είτε των ΠΑΕ αποτελούνται από τακτικούς δικαστές με τριετή θητεία, μη ανανεώσιμη. Επιλέγονται από την ΕΠΟ από κατάλογο που αποστέλλει ο προϊστάμενος του Πρωτοδικείου Αθηνών. Επίσης η ΕΠΟ επιλέγει και ορίζει τους δικαστικούς λειτουργούς για τον Κανονισμό Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου με βαθμό Αρεοπαγίτη και Προέδρου Εφετών, από καταλόγους που αποστέλλουν ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου και ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών. Παρίσταται άμεση και άφευκτη ανάγκη πλήρωσης των παραπάνω Δικαιοδοτικών Οργάνων Ποδοσφαίρου με τακτικούς δικαστές, όπως προαναφέρεται.

Σύμφωνα δε με την προτεινόμενη τροπολογία-προσθήκη η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του νόμου 4326/2015 αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου, είτε λειτουργούν στο πλαίσιο της ΕΠΟ, είτε στο πλαίσιο Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών αποτελούνται από τακτικούς δικαστές με βαθμό Πρωτοδίκη στα πρωτοβάθμια όργανα και Προέδρου Πρωτοδικών στα δευτεροβάθμια όργανα, με τριετή θητεία, μη ανανεώσιμη. Αμφότεροι επιλέγονται και ορίζονται από την ΕΠΟ από κατάλογο που αποστέλλεται από τον Προϊστάμενο του Πρωτοδικείου Αθηνών, μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. 

Η ΕΠΟ από της ενάρξεως λειτουργίας του προβλεπόμενου από το Καταστατικό της και τον οικείο Κανονισμό Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου επιλέγει και ορίζει τους δικαστικούς λειτουργούς που μετέχουν στη σύνθεση αυτού με βαθμό Αρεοπαγίτη και Προέδρου Εφετών, από καταλόγους που συγκροτούν και αποστέλλουν σε αυτήν κατά περίπτωση ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου και ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών». 

Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από την έναρξη ισχύος του νόμου 4326/2015.

Το αίτημα για ένταξη της τροπολογίας στο νομοσχέδιο κατέθεσαν οι βουλευτές: Λάππας Σπύρος, Τσίρκας Βασίλης, Γκιόλας Γιάννης, Κοζομπόλη Παναγιώτα, Παπαηλιού Γιώργος, Παπαφιλίππου Γιώργος.

Best of internet