Τα νέα δεδομένα στις πληρωμές από την ΠΔΕ της ΕΠΟ

Τα νέα δεδομένα στις πληρωμές από την ΠΔΕ της ΕΠΟ

Έξι προαπαιτούμενα θα υπάρχουν για τις πληρωμές στην ΕΠΟ, όπως προέκυψε από τη νέα εγκύκλιο από την ΠΔΕ.

Τα νέα δεδομένα στις πληρωμές από την ΠΔΕ της ΕΠΟ
Οι πληρωμές θα γίνονται κατά την εξής διαδικασία: ο αρμόδιος υπάλληλος θα προσκομίζει στον κ. Δέδε ή στον κ. Μπάρτζη υπογεγραμμένο από αυτόν ή και κατά περίπτωση από τον κ. Υπηρεσιακό Εκτελεστικό Γραμματέα σημείωμα όπου θα εμφαίνονται:
 
Α. Η αιτία της πληρωμής
 
Β. Η νομική βάση για την πληρωμή (σύμβαση, καταλογισμός, υποχρέωση καταβολής μισθοδοσίας, ασφαλιστικών εισφορών κ.λ.π.) και διαβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση της πληρωμής.
 
Γ. Κατάλληλη βεβαίωση ότι συντρέχουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις της πληρωμής (π.χ. τηρήθηκε ο αντίστοιχος συμβατικός όρος, παρελήφθησαν αγαθά ή υπηρεσίας κ.λ.π.).
 
Δ. Το νόμιμο παραστατικό για την πληρωμή (τιμολόγιο ή pro forma τιμολόγιο κ.λ.π.).
 
Ε. Θεώρηση της ίδιας ημέρας για την αποδοχή της πληρωμής εκ μέρους του αρμοδίου οργάνου της διοίκησης.
 
ΣΤ. Αν κριθεί ότι απαιτείται υπογραφή του προέδρου, το θέμα εισάγει για την υπογραφή στον πρόεδρο ο κ. αναπληρωτής πρόεδρος ή ο κ. Δέδες.
 
Πληρωμές που τυχόν γίνονται με διαφορετικό τρόπο δεν θεωρούνται πληρωμές της ΕΠΟ και πέραν οποιασδήποτε περαιτέρω τυχόν ευθύνης βαρύνουν ατομικά όποιον τις πραγματοποίησε. 

Best of internet